Analiza sektora: Djelatnost privatne zaštite uspješno se prilagodila covid pandemiji

(Usporedimo li 2020. s 2019. vidljivo je stabiliziranje ukupnih prihoda u privatnoj zaštiti, dok je ostatak gospodarstva zabilježio pad od 6,6 posto, što govori o većoj stabilnosti sektora privatne zaštite u odnosu na ostatak gospodarstva)

 

Za potrebe Hrvatskog ceha zaštitara – strukovna zaštitarska komora (HCZ) i časopisa “Zaštita” izrađena je analiza osnovnih pokazatelja o radu i poslovanju tvrtki i obrta unutar sektora DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE čija je osnovna djelatnost pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.  

Cilj ove analize je kontinuirano praćenje osnovnih poslovnih i drugih procesa unutar djelatnosti Privatne zaštite, kao i sagledavanja tržišnih odnosa i važnosti poslovanja u ukupnom gospodarstvu RH. Analiza sektora privatne zaštite je prvenstveno usmjerena na poslovanje zaštitarskih tvrtki i obrta koja se uglavnom bave tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine (posebno se ne uzimaju u obzir neki drugi segmenti jer su sadržani u prethodne dvije, kao npr., pratnja novca, CDS, mehanička zaštita i slično) kao najvažnijeg segmenta djelatnosti po ukupnom prihodu i broju zaposlenih.

Metodologija

Analizu sektora privatne zaštite proveo je Ekonomski institut, Zagreb (nadalje: EIZ). Prilikom izrade analize EIZ je kontinuirano bio u kontaktu s HCZ-om, te uvrštavao sve dobivene komentare.

Osnovne informacije o izvršenoj analizi su slijedeće:

Analiza je provedena na podacima Financijske agencije (nadalje: FINA) kojima raspolaže EIZ u vremenskom periodu 2010. – 2020.

Analiza je provedena na trgovačkim društvima i obrtima iz sektora N80.10 i N80.20 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. (nadalje: NKD). Osim trgovačkih društava i obrta iz ovih dvaju sektora, u analizu je uključena i tvrtka “FINA GOTOVINSKI SERVISI d.o.o. Zagreb” (dalje: FINA GS) koja je svrstana u NKD sektor K64.99 (Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova) zbog veličine ukupnih prihoda i broja zaposlenih u obavljanju svoje osnovne djelatnosti privatne zaštite, pratnje i prijevoz te distribuciju novca i vrijednosti.

Ovom analizom nisu obuhvaćeni: (1) fizičke osobe (obrti) koji djeluju unutar djelatnosti N80.10; (2) unutarnje čuvarske službe; (3) tvrtke koje posjeduju licencu za poslove privatne zaštite, ali većinu prihoda ostvaruju izvan djelatnosti N80.10 i N80.20; te (4) tvrtke koje nemaju licencu za obavljanje poslova privatne zaštite.

Nadalje, analiza je provedena posebno za dva podsektora unutar sektor Privatne zaštite, a to su: (1) Tehnička zaštita; i (2) Tjelesna zaštita.

Varijable, odnosno pokazatelji poslovanja tvrtki koji su korišteni u ovoj analizi su prikazani u Tablici 1. Vrijednosti svih monetarnih pokazatelja prikazana je u nominalnim vrijednostima tekuće godine u hrvatskim kunama (HRK).

Prilikom izrade rang lista tvrtki, osnovni kriterij je bio broj zaposlenih temeljem sati rada u 2020. godini te se prema tome formirala lista najvećih 30 tvrtki za svaki od podsektora. Također, dodatan kriterij za ulazak tvrtki u listu od 30 najvećih je bio uvjet da su bila aktivna na tržištu u 2020. godini što je utvrđeno temeljem podataka FINA.

Nakon definiranja skupa od 30 najvećih tvrtki prema broju zaposlenika, za svaku od ovih tvrtki su dodatno prikazani sljedeći pokazatelji: ukupan prihod, dobit/gubitak, prihod po zaposleniku, dobit/gubitak po zaposleniku, te prosječne mjesečne neto plaće po zaposleniku.

Za svaki od ovih pokazatelja po pojedinoj tvrtki prikazana je u periodu 2018. - 2020.: vrijednost (nominalna, HRK), rang, te verižni indeks promjene za svake dvije uzastopne godine.

Detaljniju analizu sektora privatne zaštite u RH možete preuzeti OVDJE