Edukacijom do specijaliziranih i bolje plaćenih usluga

Jedan od najzahtjevnijih poslova u privatnoj zaštiti zasigurno je i rad u casinima i automat klubovima, te je iz tog razloga potreba za specijalističkom obukom zaštitara koji rade na tim poslovima postala iznimno važna i neophodna
[ Boris Lončarić ]

Privatna zaštita je područje djelatnosti koje obuhvaća poslove tjelesne, tehničke i drugih vrsta zaštite ljudi, imovine i poslovanja, a koje provode tvrtke za tjelesnu i tehničku zaštitu, kao i sve institucije kojima je cilj zaštititi svoje zaposlene, imovinu i poslovanje.
Sukladno Zakonu djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove kojima je za cilj zaštita osoba i imovine, a to se posebno očituje kroz: osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora, neposredna tjelesna zaštita osoba (tjelohranitelj), zaštita prirodnih dobara i okoliša te osiguranje i pratnja gotovog novca i vrijednosti. 
Kako bi se mogla pružiti kvalitetna usluga privatne zaštite potrebno je imati kvalitetan kadar, a što se postiže raznim edukacijama i provođenjem subspecijalizacija za obavljanje specifičnih vrsta poslova. Izobrazba se odvija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti, NN 68/03, te temeljem odredbi Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, NN 103/04. Provedbu izobrazbe zaštitara i čuvara može provoditi ovlaštena ustanova. 
Tečajevi i srednjoškolsko obrazovanje
Izobrazba se može organizirati u vidu tečaja na koji može pristupiti osoba koja zadovoljava zakonski propisane uvjete. Osim tih tečajeva, zaštitari se mogu školovati i putem programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Zaštitari osoba i imovine školuju se tri godine čime stječu srednju stručnu spremu i navedeno zanimanje. Prema Zakonu o zaštiti osoba i imovine, svaki zaštitar mora imati odobrenje Policijske uprave za obavljanje zaštitarske djelatnosti. 
Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara može se izdati osobi koja:
- ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj; 
- je navršila 18 godina života; 
- ima minimalno srednju stručnu spremu (3 razreda); 
- ima posebnu zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi; 
- ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja utvrđene propisima o oružju; 
- nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne - nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište; 
- nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u - kojoj ima prebivalište; 
- koja udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava
- ima položen stručni ispit za zaštitara; 
- poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju.
Osim osoba koje su prošle obrazovanje kroz tečaj ili kroz srednju školu za zaštitara, zaštitari mogu biti i osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika, odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi i kao takvi ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara. Oni također, kao i osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac, te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare.
Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina:
1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
4. Osnove komuniciranja
5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage - samoobrane
Program izobrazbe za čuvare traje 40 nastavnih sati, razvrstanih u četiri programske cjeline, a to su: normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara, uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite, osnove kriminalistike i pravila postupanja te osnove komuniciranja. 
Temeljem Pravilnika o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na sportskim natjecanjima (Narodne novine, br. 117/03) osposobljavaju se osobe za redare na sportskim natjecanjima kroz program koji traje 15 nastavnih sati.
Razvojem tržišta, javlja se potreba i za unaprjeđivanjem usluge, te poboljšanjem kvalitete i raznolikosti specifičnih poslova unutar domene privatne zaštite.
S ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova, te kako bi se klijentima pružila potpuna usluga, tvrtka Klemm sigurnost d.o.o. prepoznala je važnost dodatnih osposobljavanja zaštita u specifičnim poslovima privatne zaštite, kao što su: 
- Rad u trgovačkim centrima; 
- Rad u prodajnim prostorima (trgovinama, drogerijama i dr.); 
- Rad u državnim institucijama i poslovnim zgradama;
- Prijenos/prijevoz i pratnja gotovog novca i vrijednosti; 
- Zaštitar dispečer dojavnom centru; 
- Zaštitar bodyguard (neposredna tjelesna zaštita osoba);
- Zaštitar u svojstvu očuvanja javnog reda i mira na raznim okupljanjima; 
- Rad u casinu i automat klubovima;
- Rad u noćnim klubovima;
- Rad na sustavu tehničke zaštite - nadzornim kamerama;
- Rad u ustanovama kulture;
- Rad u hotelima, kampovima i drugim turističkim objektima. 
Za svaku vrstu poslova izrađuje se poseban program edukacije, te se osiguravaju potrebni edukacijski materijali i sredstva za izvođenje edukacije. Edukacijske programe vode stručni i educirani predavači s višegodišnjim iskustvom u području zaštite i sigurnosti.

Rad u casinu i automat klubovima
Jedan od najzahtjevnijih poslova u privatnoj zaštiti zasigurno je i rad u casinima i automat klubovima, te je iz tog razloga potreba za specijalističkom obukom zaštitara koji rade na tim poslovima postala iznimno važna i neophodna. Kako je naša zemlja usmjerena turizmu i povećanju raznolikosti turističke ponude, tako se i mnogim stranim gostima koji dolaze na odmor u ponudi sadržaja nalaze i posjeti casinu i automat klubovima. Zaštitari koji rade na tim poslovima moraju poznavati barem jedan strani jezik, te biti vješti u komunikaciji. Uz poznavanje stranog jezika zaštitari moraju dobro poznavati i znakove neverbalne komunikacije kako bi svaku moguću konfliktnu situaciju mogli riješiti na miran način bez primjene svojih zakonskih ovlasti. 
Uz nabrojana znanja i vještine zaštitar mora biti u dobroj fizičkoj kondiciji, te poznavati elemente samoobrane.
Razvojem tržišta, javlja se potreba i za unaprjeđivanjem usluge, te poboljšanjem kvalitete i raznolikosti specifičnih poslova unutar domene privatne zaštite
S obzirom da zaštitari često pri obavljanju poslova privatne zaštite u casinima i automat klubovima koriste propisane vrste kratkog vatrenog oružja (sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN br. 68/03, 31/10 139/10), Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN br. 45/05, 21/07, 32/09, 68/09), te Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (NN br. 56/15), potrebno je izvršiti i dodatne edukacije vezane za rukovanje vatrenim oružjem, kao i provoditi češće vježbovno gađanje od onog propisanog Zakonom.  
Jedna od važnijih tema dodatne edukacije za rad zaštitara u casinima i automat klubovima je i primjena Kućnog reda klijenta, koji s obzirom na interna pravila svakog klijenta varira, te je od iznimne važnosti prije početka rada izraditi ne samo sigurnosnu prosudbu štićenog prostora, već i izraditi precizne upute za radne zadaće zaštitara i postupanje u određenim situacijama, a sve u suradnji s menadžmentom klijenta. S ciljem povećanja sigurnosti objekta, uz poslove tjelesne zaštite klijentu se često nudi usluga zaštitara koji ujedno nadzire sigurnosno stanje objekta i putem sustava videonadzora. 
Specijalistička obuka za ovu vrstu usluge obuhvaća niz tehničkih znanja rukovanja sustavom tehničke zaštite (pregledavanje snimljenog materijala, pohranjivanje zapisa sa sustava i slično), kao i empirijsko znanje prepoznavanja sumnjivih osoba ili sumnjivih ponašanja, te diskretno upozoravanje zaštitara u štićenom prostoru kako bi reakcija bila pravovremena i što učinkovitija. U dosadašnjem poslovanju tvrtka Klemm sigurnost stekla je višegodišnje iskustvo u pružanju usluga velikom broju klijenata u čijem vlasništvu su casina, automat klubovi i drugi objekti vezani za igre na sreću.
Naše iskustvo i veliki broj stručnjaka u navedenom području omogućuju nam pružanje širokog spektra specijaliziranih usluga, prilagođenih specifičnim potrebama i zahtjevima svakog klijenta. Naš tim kvalificiranih stručnjaka izvršava sveobuhvatnu procjenu rizika i kroz detaljnu analizu, razvija strategiju edukacije zaštitara kao odgovor na problematiku specifičnosti posla. Provođenje raznih specijalističkih obuka konstanta je za veliki broj naših zaštitara.