Integracija koja donosi sigurnost

IP bazirani SOS sustavi imaju mnogobrojne prednosti u odnosu na klasične i s aspekta ustanova koje ih žele ili moraju imati i s aspekta korisnika njihovih usluga (štićenika, pacijenata, posjetitelja). Već pri investiciji su isplativiji jer je moguće iskoristiti postojeće sustave, bilo korištenjem postojećih konvencionalnih pozivnih točaka, ili preuzimanjem starog ožičenja objekta putem BUS sustava (most prema IP/TCP)

Vedran Mihaljević, ing. el.,
vedranm@alarmautomatika.com

Alarm automatika i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (HKIE) su u ožujku održale webinar Projektiranje zaštite u bolnicama, domovima za starije i sličnim objektima. Pratilo ga je više od 600 sudionika, uglavnom ovlaštenih elektro projektanata iz Hrvatske, ali i nekoliko desetaka njih iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Epidemija korona virusa je generirala velike teškoće u radu ustanova u kojima se pruža zdravstvena i socijalna skrb i veliko opterećenje osoblja koje u njima radi. Problem nedostatnog kapaciteta postojećih domova za starije i nemoćne osobe te odredba o ukidanju obiteljskih domova u narednih pet godina zbog stradavanja štićenika u požaru su doveli do povećanja investicija u njihovu gradnju, pogotovu luksuznijih objekata. Na webinaru je ukazano na niz problema na koje investitori, projektanti i implementatori mjera zaštite u predmetnim ustanovama nailaze te na sasvim nove mogućnosti upotrebe suvremenih, IP baziranih zaštitnih sustava.

Propisi i mjere zaštite koje se primjenjuju
Propisi kojima se reguliraju mjere zaštite u predmetnim ustanovama u Hrvatskoj se svode na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 28/2021) kojim se propisuje da “zgrada u kojoj se pružaju usluge smještaja starijim osobama, mora imati izveden sustav za dojavu požara”. Zato je pri njihovoj izgradnji, pa i pri osmišljavanju mjera zaštite, potrebno primijeniti veći broj propisa s područja zaštite od požara, vatrogastva i zaštitarstva, odnosno povjeriti njihovo projektiranje ovlaštenim i iskusnim osobama kako bi se izbjegli kasniji problemi u korištenju i održavanju.

Dojava požara je sustav koji se u predmetnim ustanovama uobičajeno koristi i koji je podložan inspekcijskom nadzoru. Na nju se često vezuju sustavi kojima je svrha osigurati sigurnu evakuaciju ljudi u slučaju požara: odvođenja dima i topline, evakuacijskog razglasa i panik rasvjete. Kao mjera zaštite zaposlenika i inventara, primjenjuju se svi sustavi tehničke zaštite: videonadzor, kontrola pristupa i protuprovala. Najveći broj pitanja sudionika webinara se odnosio na projektiranje i ugradnju IP baziranih SOS sustava za poziv u nuždi koji se još uvijek premalo koriste.


Improvizirana rješenja implementacije SOS sustava
Trenutačna situacija sa SOS sustavima u Hrvatskoj nije zadovoljavajuća. Ustanove ih često implementiraju zato što moraju i često nailazimo na različita improvizirana rješenja, primjerice korištenje protuprovalnih i vatrodojavnih sustava za pozivanje u nuždi ili rješenja koja ne sadrže niti nužne elemente sustava. Situaciju dodatno pogoršavaju nedostatno održavanje (SOS sustavi na objektu su često “zaključani”) i što ga osoblje ne zna koristiti.

Nedostatni, a ponekad i proturječni, propisi o kvaliteti opreme, projektiranju, ugradnji i održavanju SOS sustava su bitan razlog nezadovoljavajuće situacije. Definirana je samo minimalna oprema sanitarnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti u javnim objektima, a normom HR EN50130 su prihvaćene samo opće smjernice vezane za SOS sustave. Zato pri odabiru opreme treba voditi računa o njezinoj usklađenosti s pozitivnim normama koje su prihvaćene u zemljama Europske unije (VDE0834, BS8300, NEN1814) kojima se propisuje kvaliteta SOS sustava i opreme za pojedine namjene, primjerice za domove za starije i nemoćne osobe ili bolnice.

Projektiranje kao pretpostavka funkcionalnosti SOS sustava
Projektiranje je ključan čimbenik pune funkcionalnosti SOS sustava i posao koji treba povjeriti ovlaštenim osobama. Započinje upoznavanjem ustanove, potreba osoblja i štićenika te radnih procesa koji se u ustanovi odvijaju. Nadalje, važno je odabrati opremu koja je u skladu s u EU prihvaćenim normama jer tako osiguravamo njezinu sigurnost i sa stanovišta elektrotehničke sigurnosti i sa stanovišta njezina korištenja, primjerice uzice ili priključni kablovi s osiguranjem od davljenja. Važno je da su, i površina i ugrađena elektrotehnika, otporni na sredstva za sanitarnu dezinfekciju.

Kvalitetno projektiran i izveden sustav, uz pažljivu integraciju temeljenu na zahtjevima korisnika u fazi projektiranja, može imati ulogu ‘multiplikatora’ osoblja i povećati učinkovitost. To je posebno važno u vrijeme epidemijske i nedostatka školovane radne snage. Istovremeno, korisnicima je osigurana veća udobnost i mir jer znaju da je pomoć tu kada je trebaju.

Prednosti IP baziranih SOS sustava
IP bazirani SOS sustavi imaju mnogobrojne prednosti u odnosu na klasične i s aspekta ustanova koje ih žele ili moraju imati i s aspekta korisnika njihovih usluga (štićenika, pacijenata, posjetitelja). Već pri investiciji su isplativiji jer je moguće iskoristiti postojeće sustave, bilo korištenjem postojećih konvencionalnih pozivnih točaka, ili preuzimanjem starog ožičenja objekta putem BUS sustava (most prema IP/TCP). Fleksibilniji su i u smislu neograničene mogućnosti proširenja i daljinskog upravljanja te se mogu integrirati s ostalim sustavima na objektu.

Suvremeni IP bazirani SOS sustavi, primjerice belgijske tvrtke IndigoCare, pružaju još niz prednosti. Zbog mogućnosti dvosmjerne govorne komunikacije sa štićenicima ili pacijentima osoblje može odmah ustanoviti koliko je hitan SOS poziv te bolje organizirati svoj posao. Osim putem računala u dežurnoj sobi, SOS pozivi se mogu primati i putem mobilne aplikacije što znači da osoblje može primiti poziv tijekom obavljanja redovitog posla bez da korisnici budu u neizvjesnosti zna li netko da im treba pomoć. Pokretni štićenici i pacijenti mogu pozvati u pomoć i putem SOS narukvica koje omogućuju i nadzor njihovog kretanja po objektu te preveniraju da, primjerice dementne osobe, odlutaju.

Vrijeme osoblja štedi i mogućnost automatske pohrane svih aktivnosti u digitalnu arhivu događaja. Mogu se pohraniti podaci o primljenim pozivima, pruženoj pomoći, primljenoj terapiji i unijeti podatci o obavljenim mjerenjima (težina, krvni tlak, tjelesna temperatura).

Integracija SOS sustava s ostalim sustavima u objektu
IP SOS sustavi se mogu integrirati s ostalim sustavima na objektu (videonadzor, kontrola pristupa, BMS). Zbog sigurnosti korisnika, posebno je važna mogućnost integracije sa sustavom dojave požara i na njega vezanim sustavima koji omogućuju sigurnu i brzu evakuaciju. Moguća je i integracija putem u Alarm automatici razvijenog softvera za integraciju ABsistemDCi.