Integrirano rješenje dojave požara i sigurne evakuacije

Sustav za dojavu požara je središnji sustav integriranog safety rješenja, koji u slučaju požara osigurava automatsku dojavu požara vatrogascima i upravlja sustavima za sigurnu evakuaciju ljudi - evakuacijskim razglasom (EVAC), panik rasvjetom, odvođenjem dima i topline te kontrolom pristupa na evakuacijskim putovima

Za zaštitu od požara koristi se niz sustava kojima je svrha omogućiti sigurnu evakuaciju ljudi, osigurati brzu intervenciju vatrogasaca, očuvati nosivosti konstrukcije građevine, spriječiti širenje dima i topline unutar građevine te širenje vatre na druge građevine. Učinkovitost zaštite od požara je daleko veća ako su sustavi međusobno integrirani. Integrirana safety rješenja u pravilu se primjenjuju u objektima u kojima se većem broju ljudi mora jamčiti sigurnost - hotelima, školama, bolnicama, prodajnim centrima.

Pouzdana detekcija, automatska dojava i sigurna evakuacija ljudi u slučaju požara
Sustav za dojavu požara je središnji sustav integriranog safety rješenja, koji u slučaju požara osigurava automatsku dojavu požara vatrogascima i upravlja sustavima za sigurnu evakuaciju ljudi - evakuacijskim razglasom (EVAC), panik rasvjetom, odvođenjem dima i topline te kontrolom pristupa na evakuacijskim putovima. Za punu funkcionalnost je važno da projekt bude izrađen na bazi protupožarnog elaborata, da se njime zaštita putem elektronskih sustava uklopi u ukupne mjere zaštite od požara (građevinske, organizacijske) i definira koja će se tehnologija i načini detekcije koristiti. Projektom se osigurava i da mjere zaštite od požara budu u skladu s važećim propisima i normama. Važno je istaknuti da se svi sustavi koji su dio integriranog safety rješenja smatraju izvršnim elementima dojave požara i moraju biti u skladu sa svim propisima i normama kao i vatrodojava.

Bitne karakteristike suvremenih sustava za dojavu požara i plina

  • Umrežavanje centrala za veću pouzdanost

Kako bi se osigurala pouzdanost, važno je projektirati sustav dojave požara s redundancijom kako kvar na bilo kojem elementu ne bi utjecao na funkcionalnost sustava. Prema DIN VDE 0833-2 redundanciju je obvezno osigurati za objekte veće od 12.000 četvornih metara ili s više od 512 elemenata u sustavu. Umrežene centrale omogućuju da se rizik kvara vatrodojavne centrale smanji jer su elementi raspoređeni na dvije ili više centrala pa je kvarom jedne od njih samo dio sustava van funkcije. Novije vatrodojavne centrale imaju zasebne kontrolere i/ili procesore za svaku petlju, te redundanciju na modulima za komunikaciju tako da druga umrežena centrala može preuzeti upravljanje petljom čije je lokalno sučelje u kvaru.

Umreženi sustav korisnik vidi kao jedan, a izdvojena upravljačka tipkovnica spojena na jednu od centrala prikazuje događaje iz cijelog sustava tako da je korisniku upravljanje umreženim sustavom isto kao kod jedne centrale.

  • Širok raspon komunikacije olakšava dojavu, upravljanje i integraciju s podsustavima

Za upravljanje je važna mogućnost spajanja centrala na IP mrežu jer se tako cijelom sustavu, osim na samom objektu, može pristupiti i putem upravljačke tipkovnice na internetu što ubrzava podešavanje i dijagnostiku. Za komunikaciju sa dojavnim centrima se koriste razni digitalni protokoli (SIA, ContactID) i govorne poruke kako bi operateri dobili preciznu informaciju o tome koji je detektor u alarmu i putem videonadzora provjerili o čemu je riječ. U novije centrale su implementirani i univerzalni protokoli za komunikaciju sa drugim podsustavima.

  • Jednostavno upravljanje putem grafičkih mapa na tipkovnici

Jednostavnost upravljanja je također bitna karakteristika novijih vatrodojavnih centrala koje imaju grafički touch screen sa prikazom mape prostora na kojoj je jasno vidljivo gdje je došlo do alarma.

Dojava plina za dijelove objekta s povećanim rizikom od istjecanja plina ili povećane koncentracije ugljičnog monoksida

Ako u objektu već postoji sustav za dojavu požara koji prihvaća signale s plinodojavnih detektora, nije potrebno dodavati plinodojavnu centralu već samo ulazne plinodojavne module te module za upravljanje sustavom ventilacije.Automatska dojava požara vatrogasnoj postrojbi
O vremenu početka gašenja izravno ovisi kolika će biti materijalna šteta i hoće li doći do ozljeđivanja ljudi pa je važno osigurati automatsku dojavu vatrogascima kako bi se čim prije počelo s gašenjem. Novi Zakon o vatrogastvu (NN, 125/2019.) nalaže korisnicima da informacije sa sustava dojave požara prosljeđuju nadležnoj vatrogasnoj postrojbi te da snose troškove povezivanja i lažnih intervencija. Da bi JVP mogla takve informacije primiti i obraditi, potrebno je uspostaviti vatrogasni dojavni centar koji se sastoji od alarmnog prijemnika, računala i softvera za prijem i obradu signala alarma. Za prijemnik je važno da podržava više načina (klasičnu telefonsku, IP, GSM) i formata (SIA, Contact ID, DTMF, SIA IP) komunikacije te da je komunikacija između centra i štićenog objekta nadzirana i kriptirana. Ako vatrodojavna centrala na objektu nema telefonski ili IP komunikator, koriste se univerzalni alarmni komunikatori. Računalo je potrebno za softver na kojem se obrađuju podaci dobiveni iz prijemnika.

Prijem i obrada signala alarma nije moguće bez posebnog softvera putem kojih operater prati što se događa na štićenim objektima. U Alarm automatici razvijen ABSistemDC(NG)v.2 softver za prijem i obradu signala alarma je na tržištu više od 20 godina i koristi ga većina dojavnih centara u regiji. Omogućuje da informacije s vatrodojavnih sustava budu vidljive na monitoru – vrijeme događaja, naziv i lokacija objekta, vrsta alarma (požar, kvar, nestanak struje, prekinuta komunikacija). Operater u softveru potvrđuje alarm i pokreće intervenciju ili ga poništava te generira izvještaje. Osnovna verzija omogućuje prijem informacija sa 100 objekata i sadrži module Obrada događaja, Adresar, Izvještaji i Satnica. Može je se nadograditi modulima Skica, Procedure, Videoverifikacija, WEB pristup i SMS.

Ljudi najbolje reagiraju na evakuacijski razglas (EVAC)
EVAC treba biti upravljan na način da se zvučni signal pali prvo u zoni (katu) u kojoj je detektiran alarm i svim katovima iznad te zone, a tek nakon nekog vremena slijedno na katovima ispod ako je alarm i dalje prisutan. Poseban mikrofon omogućuje da vatrogasci izravno upućuju ljude dalje od ugroženih prostora. Moguće je i povezivanje sa svjetlosnom signalizacijom i petljama za pojačavanje zvuka (hearing loops) za gluhe i nagluhe osobe.

Usmjeravanja ljudi putem nadzirane panik rasvjete i piktograma
Sustav treba osigurati dovoljno osvjetljenja duž evakuacijskih putova, ljude putem piktograma uputiti prema sigurnom izlazu (označiti smjer evakuacije) te im omogućiti lako nalaženje protupožarnih aparata. Preporučuje se upotreba centraliziranih i upravljivih sustava koji omogućuju da se piktogrami na panik lampama pale prema scenariju za alarm u određenoj zoni i usmjeravaju ljude dalje od požara. Budući da su panik lampe stalno nadzirane, ne treba ih pojedinačno ispitivati pa je sustav jeftinije održavati.

Odvođenje dima i topline sprječava “flashover”
Sustav odvođenja dima i topline osigurava da ljudi i vatrogasci na evakuacijskom putu ne budu izloženi dimu. Centrale za odimljavanje su također povezane sa sustavom za dojavu požara koji aktivira zone odimljavanja prema zoni u kojoj se detektirao požar te omogućuju dovod svježeg zraka u prostor.

Upravljanje automatskim gašenjem
U prostorima s većom količinom lako zapaljivih tvari koriste se i sustavi automatskog gašenja (sprinkleri) kojima također upravlja vatrodojavna centrala.

Softverska integracija tehničkih sustava na objektu povećava efikasnost
Vatrodojavna centrala u slučaju požara upravlja i sa drugim sustavima koji utječu na zaštitu od požara - vatrootpornim vratima, protupožarnim zaklopkama, kontrolom pristupa, liftovima itd.. Moguće su i daljnje integracije sa sustavima tehničke zaštite i ostalim BMS sustavima. U Alarm automatici razvijen integracijski softver ABSistemDCi® omogućava da se modul Dojava požara implementira zasebno, a moguće je dodavanje modula za videonadzor, kontrolu pristupa, protuprovalu, automatske reakcije, zauzetost parkinga i BMS jednom kada se softver implementira.

Vedran Mihaljević, ing. el., Alarm automatika d.o.o.