Izmjena i dorada pravila za prostore namijenjene djelatnosti privatne zaštite

(Regulator, Ministarstvo unutarnjih poslova, je odredio pravila za opremljenost, zaštitu i propisane uvjete za radne prostore i dojavne centre pravnih osoba i obrta)

 

Tijekom ožujka i travnja provedeno je e-savjetovanje o važnom pravilniku za sektor privatne zaštite, a riječ je Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite, koji bi uskoro trebao zamijeniti važeću verziju istoimenog Pravilnika (NN 29/05, 86/08).

“Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite”, stoji u članku 1. prijedloga novog Pravilnika u kojem su iz Ministarstva unutarnjih poslova propisali sljedeće cjeline: Opće odredbe; Prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite; Opremljenost poslovnog prostora; Zaštita poslovnog prostora; Utvrđivanje uvjeta propisanih za poslovni prostor; Dojavni centar te Završne odredbe. Izdvajamo najvažnije dijelove novog Pravilnika.

U drugoj cjelini posvećenoj prostoru u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite navodi se u da “pravne osobe i obrti registrirani za obavljanje djelatnosti tjelesne zaštite moraju imati poslovni prostor koji se sastoji od: uredskog dijela u kojem se provode administrativni poslovi; prijamnog dijela za stranke, kao zasebno odvojenog prostora; prostorije za smještaj opreme, odjeće i drugih pomagala; osiguranih uvjeta za sigurnu pohranu vatrenog oružja propisanih ovim Pravilnikom i posebnim propisima koji uređuju područje proizvodnje i prometa oružja, ako se poslovi tjelesne zaštite obavljaju s oružjem; posebnog prostora za dojavni centar, ako pravna osoba ili obrt ima uspostavljen centralni dojavni sustav (CDS); te odgovarajućeg prostora za smještaj pasa, ako se tjelesna zaštita obavlja s psima”.

Nakon toga se za pravne osobe i obrte registrirane za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite propisuje da “moraju imati poslovni prostor koji se sastoji od: uredskog dijela u kojem se provode administrativni poslovi; prijamnog dijela za stranke kao zasebno odvojenog prostora; prostorije za smještaj opreme, odjeće i drugih pomagala te posebnog prostora za dojavni centar, ako pravna osoba ili obrt ima uspostavljen CDS ili centralni tehnički nadzor (CTN)”.

Pohrana vatrenog oružja i streljiva

Nadalje, u trećem dijelu Pravilnika o “Opremljenosti poslovnog prostora” stoji da “poslovni prostor mora biti opremljen uredskim namještajem i opremom za pohranu dokumentacije, te odgovarajućom informatičkom i komunikacijskom opremom, a radi pohrane predmeta i dokumentacije te njihove zaštite od požara, neovlaštenog pristupa i krađe, u poslovnom prostoru mora biti minimalno jedan vatrootporni protuprovalni ormar s certifikatom protuprovalnosti prema HRN EN 14450 u stupnju sigurnosti 2 i certifikatom vatrootpornosti prema HRN EN 15656 na minimalno 30 minuta”.

U dijelu o “Zaštiti poslovnog prostora”, u članku 9. propisano je da se “vatreno oružje i streljivo propisano Zakonom na siguran način smješta u priručnom skladištu koje mora biti zaseban požarni sektor, a građevinski elementi na granici požarnog sektora moraju biti otporni na požar najmanje 60 minuta. Ako prostor ima prozore, oni moraju biti zaštićeni metalnom mrežom debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70x70mm ili fiksnim rešetkama debljine šipki 10 mm, pri čemu najveći razmak između šipki može biti 100mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300mm. Prostor pri tome ne smije imati direktan izlaz na javni prostor (ulicu i dr.) ili privatni prostor, a ulazna vrata moraju imati vatrootpornost najmanje 60 minuta, sukladno propisima koji uređuju područje otpornosti na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. Prostor također treba imati uspostavljen sustav kontrole pristupa/ulaza”.

Članak 10. istog dijela (Zaštita poslovnog prostora) donosi: “Iznimno od odredbe članka 9. stavka 1. Pravilnika, vatreno oružje i streljivo može se pohranjivati i u vatrootpornom i protuprovalnom sefu, otpornosti na požar najmanje 60 minuta i protuprovalne otpornosti klase V prema EN 1143-1, sa zaključavanjem putem brave s vremenskom odgodom otvaranja koja mora imati minimalnu protuprovalnu otpornost klase A, prema normi HRN EN 1300. Sef iz stavka 1. istog članka mora biti učvršćen za stabilnu podlogu ili površinu (usidren) sukladno pravilima struke tehničke zaštite, te imati ugrađen detektor neovlaštenog otvaranja vrata i detektor šuma ili vibracija povezan s glasnom, svjetlosnom ili tihom dojavom. Isto tako smještaj sefa u poslovnom prostoru mora biti u zasebnoj prostoriji izvan pogleda neovlaštenih osoba i stranaka i mora biti obuhvaćen sustavom videonadzora koji omogućava identifikaciju osoba, dok ulaz mora biti zaštićen najmanje sustavom mehaničke zaštite. Ovlast za otvaranje sefa, ulaz u priručno skladište i manipulaciju oružjem i streljivom donosi odgovorna osoba pravne osobe i vlasnik obrta općim aktom o razvrstavanju radnih mjesta poslova privatne zaštite s opisom navedenih poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto, s popisom ovlaštenih osoba, njihovim podacima i načinom manipulacije oružjem i streljivom o čemu se vodi evidencija.

Dojavni centar

Za pohranu vatrenog oružja u slučaju propisanom odredbom članka 8. stavak 2. ovog Pravilnika, mogu se “koristiti kase koje moraju biti u zasebnoj prostoriji, zaključane u ormaru, učvršćene za čvrstu podlogu te imati numerički način otvaranja. Pravna osoba i obrtnik koji provodi tjelesnu zaštitu s oružjem na način propisan odredbom članka 8. stavkom 2. ovog Pravilnika, dužan je sastaviti procedure kojima će se ograničiti pristup oružju na način da je ono dostupno samo ovlaštenim osobama”.

U dijelu posvećenim “Dojavnom centru” istaknimo kako u dojavnom centru “ulazna vrata moraju biti protuprovalna, minimalne razine protuprovalnosti klase RC 5 prema normi HRN EN 1627, s mogućnošću otvaranja putem sustava kontrole ulaza i moraju imati mogućnost blokiranja od strane operatera ili drugog ovlaštenog osoblja koje je u funkciji CDS-a ili CTN-a. Ako prostorije dojavnog centra imaju prozore, isti moraju biti zaštićeni protuprovalnim nerasprskavajućim folijama i protuprovalnim sustavom ili metalnim rešetkama izvana ili imati otpornost na fizički napad po HRN EN 356 u razredu P6B i otpornost na propucavanje vatrenim oružjem prema normi HRN EN 1063 u razini BR 3 - S”.

Što se tiče dojavnog centra “prijamni i komunikacijski signali moraju biti automatski zabilježeni i pohranjeni na zaštićenom mediju najmanje tri mjeseca, a moraju sadržavati: podatke o štićenom objektu s kojega je zaprimljena dojava; vrsta i lokaciju javljača s kojega je stigla dojava; datum i vrijeme zaprimanja signala; postupanje operatera koji usmeno komunicira sa potrebnim ovlaštenim osobama i tijelima”. (Dražen Najman)