Najbolje je ne učiti na vlastitim greškama!

Većina banaka u RH su u kategoriji srednji stupanj zaštite dok su u višem stupnju zaštite banke s trezorskim prostorima, odnosno centrale značajnijih novčarskih institucija. Svjedoci smo da se brojne poslovnice banaka otvaraju u svakakvim prostorima koji su dostupni u gradovima, pa se tako nalaze u bivšim trgovinama ili kafićima što zasigurno nije najadekvatniji prostor. Zbog toga banke moraju uložiti znatna sredstva kako bi se ispunili zakonski standardi tako da prije uspostave mjera tehničke i
Riječ sigurnost u 2018. mnogo puta je izgovorena od strane državnih zvaničnika, ali uglavnom u kontekstu domovinske sigurnosti, odnosno djelovanju hitnih službi u nepogodama. No, kada govorimo o sigurnosti novčarskih institucija (NI) koje koriste svi građani u Republici Hrvatskoj postavlja se pitanje postoji li apsolutna sigurnost po tome pitanju. U Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/2015 u daljnjem tekstu: Zakon) koji je na snazi od 30. svibnja 2015. definirano je 14 vrsta NI u RH i to su: Hrvatska narodna banka (HNB), Hrvatski novčarski zavod, Financijska agencija (FINA) s pripadajućim dnevno-noćnim trezorima, banke i štedne banke s pripadajućim internim i eksternim bankomatima, dnevno-noćnim trezorima i sigurnosnim depozitnim spremnicima te interni i eksterni bankomati drugih pravnih osoba, stambene štedionice, poštanski uredi, poslovnice Hrvatske lutrije, mjenjačnice i mjenjačka mjesta, kladionice, kreditne unije, automat-klubovi, zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina, kasina i pravne osobe i obrti koje obavljaju novčarsko poslovanje putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem.

Svrha Zakona je smanjenje rizika i povećanje zaštite osoba u NI, što se postiže njihovom neposrednom zaštitom ili posredno, zaštitom njihove imovine. Tako je u njemu definirano da zaštitu gotovog novca i vrijednosti pri distribuciji prijevozom NI provode putem trgovačkog društva s odobrenjem za djelatnost privatne zaštite ili vlastite unutarnje čuvarske službe, koji imaju posebno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca i vrijednosti sukladno posebnom propisu.

Poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (u daljnjem tekstu: pratnja) može obavljati pravna osoba i obrtnik koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite - tjelesne zaštite i koji ishode posebno odobrenje sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 87/2004, 14/2007, 64/2007 i 86/2008).

Oklopna vozila
Pratnja se obavlja prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti specijalnim sigurnosnim spremnikom te prilikom prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti specijalnim oklopljenim vozilom (u daljnjem tekstu: prijevoz). Za obavljanje pratnje pri prijenosu pravna osoba i obrtnik mora imati u vlasništvu najmanje jedan spremnik za prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (u daljnjem tekstu: spremnik). Spremnik za prijenos mora biti izveden tako da razina zaštite odgovara tehničkim zahtjevima koji su utvrđeni hrvatskim normama ili priznatim pravilima tehničke prakse. To podrazumijeva da spremnik mora biti opremljen tako da konstrukcijom sprječava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja, a pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlosnim ili drugim tehničkim signalom.

Na isti način je definirano da za obavljanje pratnje pri prijevozu pravna osoba i obrtnik mora posjedovati najmanje jedno specijalno vozilo (u daljnjem tekstu: oklopljeno vozilo) izvedeno i opremljeno na slijedeći način. Minimalna razina zaštite na prostreljivanje oklopljenih vozila (poznatiji naziv je blindirano), mora biti sukladna normama HRN EN 1522, HRN EN 1523, HRN EN 1063 i to u razini FB3/BR3 što je definirano u Pravilniku o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija (NN 102/2016).

Unutar oklopljenog vozila moraju postojati najmanje dva odvojena prostora i to prostor za vozača i pratitelja - posadu i prostor za teret. Pregrade koje odvajaju prostor za posadu od prostora za teret u oklopljenom vozilu moraju biti izvedene u istoj razini zaštite kao i oklopljeno vozilo što se mora izrijekom navesti u tehničkoj dokumentaciji vozila.

Stakla su među najvažnijim komponentama oklopnih vozila. U načelu su fiksna, ali u novijim vozilima se mogu otvarati odnosno najbolja rješenja omogućavaju da metak može proći samo iznutra. Izrađena su od višeslojnog laminiranog stakla, s dodatkom drugih materijala, debljine su između 6 i 9 cm. Prema zadanim specifikacijama moraju izdržati više metaka u kalibru .44 ispaljenih sa male udaljenosti. Kotači, u pravilu, imaju run-flat umetke čime se omogućava kretanje i nakon teških oštećenja ili potpunog uništavanja guma. Oko vitalnih dijelova vozila stavlja se oklop kako bi ono bilo otporno na streljivo već navedenoga kalibra.
U cilju bolje sigurnosti, odnosno zaštite, NI bi trebale imati Odjel sigurnosti u svojoj organizacijskoj strukturi. Zadaće odjela bile bi razvoj i implementacija koncepta tjelesne i tehničke zaštite osoba, imovine i vrijednosti, nadzor nad provođenjem standardnih procedura i njihovo usavršavanje, obuka internih zaposlenika te izbor najkvalitetnijih privatnih tvrtki koje pružaju usluge osiguranja osoba, imovine i prijevoza vrijednosti

Oklopljeno vozilo mora biti opremljeno i različitih sustavima: a) sustavom tehničke zaštite, koji sprječava neovlašteni ulazak u oklopljeno vozilo te otkriva bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u oklopljeno vozilo; b) telekomunikacijskim sustavima i to s dva mobilna telefona (sustav javne telekomunikacije) i sustavom stabilne i prijenosne radio-veze, dva radio uređaja (sustav telekomunikacije za vlastite potrebe); c) sredstvima za gašenje požara (dva aparata za gašenje požara - za posadu i teretni prostor), sukladno propisima iz područja zaštite od požara.

Pored toga, oklopljeno vozilo mora, na vidnom mjestu, imati uočljivo istaknutu oznaku da je sadržaj pošiljke zaštićen kazetama ili sigurnosnim spremnicima s elektrokemijskom zaštitom. Kazete ili sigurnosni spremnici moraju imati: zaštitu od otvaranja pod prisilom, automatsko obojenje novca u slučaju otuđenja sigurnosnog spremnika od osobe koja ga prenosi, zaštitu od otimanja, zaštitu od sabotaže ili uništenja sigurnosnog sustava i jamstvo proizvođača za kvalitetno obojenje novčanica.

Prilikom prijevoza oklopljenim vozilom te prijenosa od vozila do objekta i obrnuto novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti trebaju biti zaštićeni na način da su smješteni u kazete ili sigurnosne spremnike s elektrokemijskom zaštitom sadržaja. U oba slučaja se raspršuju kemikalije koje boje sadržaj unutrašnjosti. Funkcionalnost sustava elektrokemijske zaštite je odgovarajuća ako je aktivacijom obojeno ili kemijski ili termički oštećeno 100 posto novčanica, a postotak obojenosti ili oštećenosti svake novčanice iznosi minimalno 20 posto. Na taj način sadržaj (novac i vrijednosni papiri) postaju bezvrijedni za napadače, ali to ne znači i da je on izgubljen za vlasnike jer se sadržaj transporta osigurava kod osiguravajućih društava. Osiguranje podrazumijeva i isplatu naknada u ovakvim slučajevima, ako su naravno ispoštivani svi uvjeti iz ugovora o osiguranju.

Kada se radi o načinu transporta on se može obaviti vozilom, pješke i zrakoplovom. Potonji je najmanje zastupljen u RH. Radi se o slučajevima kada se novac upućuje prema bankama (komercijalnim ili centralnim) izvan RH ili iz inozemstva stiže u banke. Prvenstveno je to najsloženiji, ali i najskuplji postupak jer osim banaka i zaštitarskih tvrtki uključuje i granične policije različitih država, te carinske i službe osiguranja zračnih luka. Tako se za potrebe Hrvatske narodne banke za osiguranje transporta vozilom angažira najelitnija postrojba specijalne jedinice Hrvatske policije, Antiteroristička jedinica Lučko.

Sigurnosni plan zaštite
Tvrtke koje obavljaju poslove transporta vrijednosti, trebale bi sa svojim klijentima izraditi Sigurnosni plan zaštite u kojem se detaljno predviđaju rizici i postupci za njihovo umanjivanje. Osim toga plan bi trebao sadržavati i iznose koji zahtijevaju određeni stupanj zaštite. Zaštita obavezno uključuje naoružane zaštitare te vrstu vozila.

Zaštitu gotovog novca i vrijednosti pri distribuciji prijevozom vozilom obavlja posada vozila koju čine zaštitar - vozač, zaštitar - pratitelj i teklić manipulant koji unosi/iznosi pošiljku u/iz vozila. Oba zaštitara moraju biti opremljena propisanim kratkim vatrenim oružjem, a zaštitari i teklić prilikom obavljanja navedenih poslova moraju nositi neprobojne prsluke minimalne razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda.

Dvije su iznimke za prijevoz gotovog novca – novčanica u iznosu do 400.000,00 kuna, odnosno drugoj valuti u ekvivalentnom iznosu, može obavljati zaštitar opremljen vatrenim oružjem i neprobojnim prslukom minimalne razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda, ili vozač koji ne mora biti zaštitar i to neoklopljenim vozilima unutarnje čuvarske službe novčarske institucije, uz primjenu sustava elektrokemijske zaštite. Gotov novac – novčanice u iznosu od 400.000,00 do 800.000,00 kuna, odnosno drugoj valuti u ekvivalentnom iznosu, može se prevoziti u neoklopljenim vozilima unutarnje čuvarske službe novčarske institucije za potrebe te institucije uz primjenu sustava elektrokemijske zaštite te osiguranu pratnju minimalno jednog zaštitara opremljenog vatrenim oružjem i neprobojnim prslukom minimalne razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda.

Za nepoštivanje mjera zaštite prilikom prijevoza odnosno prijenosa vrijednosti predviđene su prekršajne odredbe u vidu novčanih kazni u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna i to da će se kazniti za prekršaj pravna osoba koja zaštitu gotovog novca - novčanica pri distribuciji prijevozom provodi putem vlastite unutarnje čuvarske službe koja nema posebno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca i vrijednosti, odnosno ako pri prijenosu gotovog novca - novčanica u iznosu od 150.000,00 do 800.000,00 kuna odnosno drugoj valuti u ekvivalentnom iznosu, ako teklić nije opremljen neprobojnim prslukom minimalne razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda. Neke od prekršajnih odredbi su: ugovaranje zaštite pri prijenosu novčanica iznosa većeg od 800.000,00 kuna odnosno drugoj valuti u ekvivalentnom iznosu po pošiljci kao i pri prijenosu novčanica u iznosu od 20.000,01 do 150.000,00 kuna odnosno drugoj valuti u ekvivalentnom iznosu, a koji obavlja poštar i teklić, ne primjenjuje sustav s elektrokemijskom zaštitom čijom aktivacijom se trajno označavaju i uništavaju novčanice. Sličnom logikom su predviđeni prekršaji i za prijenos vrijednosti, izuzev kovanica, u iznosu od 150.000,00 do 800.000,00 kuna odnosno drugoj valuti u ekvivalentnom iznosu po pošiljci, obavlja teklićem novčarske institucije bez pratnje zaštitara ili bez primjene spremnika s elektroničkim ili mehaničkim otvaranjem te sustava za zvučnu dojavu prepada ili ako teklić ili zaštitar prilikom prijenosa nisu opremljeni neprobojnim prslukom minimalne razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda, a zaštitar i vatrenim oružjem. Prekršaj je i prijevoz ili prijenos gotova novca - novčanica u spremnicima sa sustavom elektrokemijske zaštite, ili sustavom za zvučnu dojavu prepada ili s elektroničkim ili mehaničkim otvaranjem, a za to nema odgovarajuće potvrde o ispitivanju i certifikate koji potvrđuju funkcionalnost sustava, odnosno ako sustavi elektrokemijske ili mehaničke ili elektroničke zaštite ne ispunjavaju propisanu funkcionalnost. Isto tako kaznit će se pravna osoba koja tijekom distribucije gotovog novca i vrijednosti promijeni rutu prijevoza ili prijenosa određenu uputom koja sadrži mjere i radnje potrebne za sigurnu distribuciju novca i vrijednosti, a ne radi se o prepadu na osobe u distribuciji, odnosno bez pisanog naloga odgovorne osobe.

Prema objektima napada porast razbojništava u bankama je za 16,7 posto. Najveći pad razbojništva zabilježen je na benzinskim crpkama (52,1 posto), u kioscima (47,1 posto) te u mjenjačnicama za 31,3 posto

Tvrtka i banka trebaju izraditi dokumentaciju koja treba predvidjeti mjesta preuzimanja gotovine, postupke tijekom primopredaje, način autorizacije pošiljke, moguća mjesta zadržavanja kao i postupke u slučaju napada na vozilo, kvara na vozilu i druge izvanredne situacije.

Uvijek se može postaviti pitanje je li dvočlana ili tročlana posada dovoljna za ozbiljnu zaštitu. Kada se uzme u obzir da zaštitar-vozač, iako naoružan, jako teško može aktivno sudjelovati u osiguravaju vrijednosti izvan vozila kao i pri slučajevima odbijanja napada. Prvenstveno je njegova zadaća pripremiti vozilo, te biti spreman za trenutni polazak u slučaju napada. Najkritičnija je situacija u trenutku zaustavljanja i otvaranja radi iznošenja ili unošenja vrijednosti u teretni prostor. Tijekom primopredaja vrijednosti, motor vozila nikada se ne gasi. Najbolje je vozilo dovesti što bliže objektu tako da u slučaju napada u što kraćem vremenu napusti mjesto napada. Kako se radi o oklopnom vozilu koje ima veću masu od klasičnih vozila samim je time i tromije u startu. Stoga je od presudne važnosti za zaštitu vrijednosti osposobljenost zaštitara te razrađenost procedura za izvanredne situacije. U takvih situacijama uvelike može pomoći uvježbavanje odnosno ponavljanje postupaka odnosno procedura do automatizma.

Najbolje rješenje u ovakvim slučajevima je imati prateće vozilo ili vozila s dodatnim zaštitarima. Njihova zadaća je osiguranje perimetra (šire zone oko vozila), uočavanje sumnjivijih osoba, sprečavanje prilaska, ali i praćenje kretanja drugih vozila tijekom prevoženja. U takvih slučajevima primjenjuju se različiti postupci zadržavanja ili onemogućavanja prilaženja sumnjivim vozilima. Posada oklopnog i pratećeg vozila u stalnoj su vezi odnosno s centralnim dojavnim sustavom (CDS). Prateće vozilo ne mora biti označeno oznakama tvrtke. Posada oklopnog vozila i pratećeg vozila su redovni učesnici u prometu i za njih važe sva pravila kao i za sve druge učesnike. To znači da im nije dozvoljena jurnjava, prolasci kroz pješačke zone i dr.

Najviši razinu mehaničke zaštite imaju oklopna vozila s integriranim spremnikom u teretnom prostoru. Takav je prostor kao i kabina izgrađen od specijalnih čeličnih ploča ili kevlara, a osim vatrootpornog svojstva ima i elektronsku i mehaničku protuprovalnu zaštitu. Vozilo mora biti opremljeno GPS sustavom (Global Positioning System) za satelitsko praćenje kretanja vozila koji operatorima u CDS-u omogućava uvid u položaj i pravac kretanja vozila. Osim toga primjenom GPRS (General Packet Radio Service) tehnologije moguće je mnogo više, od prijenosa čitavog niza podataka o stanju svih vitalnih komponenti vozila, poput pritiska i temperature ulja i rashladnih tekućina, broja okretaja i radne temperature motora, količine goriva. S druge strane omogućuje i manipulaciju unutarnjim spremnikom, pa se signal za otvaranje ili zatvaranje spremnika može poslati iz CDS-a. Kao najvažniju osobinu treba istaći da se putem GPRS signala može blokirati rad motora odnosno spriječiti da vozilo bude odvezeno u nepoznatom smjeru.

Kada se radi o proizvođačima vozila može se reći da svaka poznatija automobilska tvrtka u svom programu specijalnih vozila ima i oklopne inačice za prijevoz vrijednosti. U Europi su svakako najpoznatija vozila iz nekoliko tvrtki od kojih treba izdvojiti njemački Mercedes-Benz i Volkswagen te talijanski Iveco. Na tržištu je moguće nabaviti polovna vozila koja su mnogo jeftinija od novih. Ali i tu važi pravilo da je najbolje vozilo uvijek novo vozilo bez obzira na marku vozila.

Izvori
  • Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/2015),
  • Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija (NN 102/2016, NN 108/2016),
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 87/2004, 14/2007, 64/2007 i 86/2008),
  • Zakon o privatnoj zaštiti (NN, 68/2003, 31/2010, 139/2010),
  • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/2003),
  • Časopis Zrno br. 6, 10, 11 i 12,
  • Statistički pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2017. godini, MUP, siječanj 2018.
[ Ivan Galović ]