Novosti kod prijevoza i prijenosa novca (2. dio)

Član uprave zaštitarske tvrtke Sokol Marić i jedan od predavača na ovogodišnjoj konferenciji SIGBANK u dva nastavka samo za čitatelje Zaštite analizira i objašnjava što nam novoga donosi Zakon o zaštiti novčarskih institucija, a u ovom broju donosimo nastavak priče...
[ Ante Perčin ]

Zakonom o zaštiti novčarskih institucija propisan je i sadržaj općih akata koje je dužna donijeti svaka novčarska institucija (NI) pa se tako navodi da su NI dužne donijeti Sigurnosni plan zaštite (za razinu pravne osobe ili obrta) te sigurnosne procedure za svaku poslovnicu i eksterne uređaje za uplatu/isplatu i pohranu gotova novca, a koji mora sadržavati: prostorno-tehničke mjere zaštite, organizacijske mjere zaštite te mjere tehničke i tjelesne zaštite. Ove potonje mjere trebaju pak sadržavati: propisivanje broja i smještaja zaštitara u poslovnici; propisivanje procedure obavljanja poslova tjelesne zaštite u poslovnici; propisivanje ovlasti i odgovornosti zaštitara u poslovnici; propisivanje vođenja, pohrane i čuvanja evidencija i propisivanje načina pohrane oružja, njegove provjere i primopredaje. 
 
Prekogranični prijevoz vrijednosti može se obavljati u vremenu od 6 do 22 sata, a vozilo koje obavlja prijevoz mora ga započeti i završiti istoga dana bez obzira na broj isporuka
Sigurnosni plan zaštite uzima se u obzir pri izradi Prosudbi ugroženosti, Sigurnosnih elaborata i Projektnih zadataka za objekte NI koje izrađuju ovlaštene zaštitarske tvrtke ili obrti za tehničku zaštitu, a koje predstavljaju temelj za izradu Sigurnosnih procedura svake poslovnice. U slučaju počinjenja kaznenih djela u poslovnici (kao i na bankomatima, DNT-ima, prijevozu vrijednosti i dr.) MUP temeljem uvida u postojeću tehničku dokumentaciju, Sigurnosni plan zaštite i Sigurnosne procedure kojima se definiraju uvjeti zaštite, u slučaju da nije osigurana potrebna razina sigurnosti u poslovnicama, navedenim uređajima ili u prijevozu vrijednosti može rješenjem naložiti razmjerno povećanje, dopunu ili izmjenu postojećih mjera zaštite radi povećanja sigurnosti u poslovanju gotovinom i vrijednostima.
 
Prijevoz vrijednosti
U segmentu distribucije i prijevoza vrijednosti zakonodavac u zakonu zapravo nadopunjuje (uz minimalne izmjene i dopune pojedinih već poznatih odredbi) rješenja koja su već prethodno propisana u ZOPZ, i podzakonskom pravilniku koji definiraju pružanje usluga tjelesne zaštite i prijevoz vrijednosti.  U segmentu prijevoza propisuje se da su poslove zaštite gotova novca i vrijednosti NI dužne obavljati putem usluga trgovačkog društva s odobrenjem za djelatnost privatne zaštite ili vlastitom unutarnjom čuvarskom službom, koje su ishodile posebno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca i vrijednosti. Sama zaštita gotova novca (novčanica) pri prijevozu provodi se tako da se iste smještaju u specijalne sigurnosne spremnike s elektrokemijskom zaštitom (EKS) čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju. Smještaj EKS-a pri prijevozu jest u teretnom odjeljku specijalnog vozila, za koje se propisuju sljedeći sigurnosni uvjeti:
 
- mora imati oklopljenu kabinu minimalne razine protubalističke zaštite FB3/BR3 ili, što je slučaj s većinom starijih vozila, da je ono u cijelosti oklopljeno
- razina protubalističke zaštite stakla i drugih materijala u vozilu dokazuje se kao i za protubalističke elemente ugrađene u objekte novčarskih institucijamora imati minimalno dva odvojena odjeljka - kabinu, odnosno prostor za posadu i teretni prostor
- mora imati ugrađenu protuprovalnu zaštitu radi sprječavanja otuđenja (izvedenu sukladno propisima koji uređuju područje uvjeta i načina provedbe tehničke zaštite)na vanjskom dijelu vozila mora biti jasno i vidno istaknuta oznaka (piktogram) kojom se obznanjuje da se pošiljka u prijevozu štiti sustavom elektrokemijske zaštite
- mora biti opremljeno GPS-sustavom za satelitsko praćenje kretanja vozila, te sustavima javne (dva prijenosna mobilna uređaja) i interne komunikacije (dva prijenosna radio uređaja unutar sustava telekomunikacija za vlastite potrebe)
- najmanje dva vatrogasna aparata smještena u kabini i teretnom prostoru
 
Posada oklopnog vozila pri prijevozu vrijednosti ostala je tročlana, a čine je zaštitar-vozač, zaštitar-pratitelj i teklić manipulant koji unosi/iznosi pošiljku u/iz vozila. Teklić kao i dosad ne mora biti zaštitar, no zato oba zaštitara moraju biti naoružana propisanim kratkim vatrenim oružjem, dok zaštitari i teklić pri obavljanju navedenih poslova moraju nositi neprobojne balističke prsluke min. razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA ili ekvivalentnog standarda. 
Iako je MUP povećao broj obveznika primjene ovog zakona u segmentu novih pravnih subjekata novčarskih institucija, izvan zakonske regulative ostali su brojni pravni subjekti u kojima se u znatnoj mjeri obavlja novčarsko poslovanje: trgovački centri, supermarketi, benzinske postaje, stanice za tehnički pregled vozila, poslovnice osiguravajućih društava itd.
Kao i dosad, izuzeća od tog standarda napravljena su za vozila unutarnje čuvarske službe NI koja prevoze depozite za svoje potrebe i ista mogu prevoziti: (a) do 400.000 kuna, s vozačem koji ne mora biti zaštitar, u neoklopljenom vozilu unutarnje čuvarske službe, ali uz primjenu sustava elektrokemijske zaštite; (b) od 400.000 do 800.000 kuna, u neoklopljenim vozilima unutarnje čuvarske službe, uz primjenu sustava elektrokemijske zaštite te osiguranu pratnju od minimalno jednog zaštitara opremljenog vatrenim oružjem i neprobojnim prslukom min. razine zaštite VPAM klase 5 NIJ IIIA. Za sve ostale poslove prijevoza vrijednosti primjenjuju se postojeći propisi, kao i za iznose gotova novca veće od 800.000 kuna, uz obvezu korištenja oklopnog vozila s prethodno propisanom tročlanom posadom.
 
Prijenos vrijednosti
Poslovi prijenosa novca po pitanju zakonske regulative ostali su uglavnom isti, tj. prijenos se obavlja tako da se novac smjesti u EKS spremnike koje prenosi teklić, a zaštitu mu pruža najmanje jedan zaštitar opremljen vatrenim oružjem. I teklić i zaštitar pri prijenosu moraju koristiti neprobojni prsluk propisane razine zaštite. Te se mjere odnose na prijenos gotova novca (novčanica) u iznosu do 800.000 kuna. Zaštita pri prijenosu vrijednosti (izuzev kovanica) obvezna je za iznose iznad 150.000 kuna po pošiljci, uz obaveznu upotrebu spremnika s elektroničkim ili mehaničkim otvaranjem te sustavom za zvučnu dojavu prepada. Uz taj se standard za poslove prijenosa propisuju i iznimka kada prijenos gotova novca u iznosu do 150.000 kuna može obavljati poštar ili teklić uz obaveznu upotrebu EKS-a.
Pravilnikom iz 2007. godine propisani obvezatni EKS u novom je zakonu po pitanju očekivanih funkcionalnih, tehničkih i uporabnih vrijednosti dobio i pobliže karakteristike tako da isti (…da bi bio usklađen s pravilnikom) mora uslijed aktivacije:
- kemijski ili termički oštetiti 100 posto novčanica, a postotak obojenosti ili oštećenosti svake novčanice mora iznositi minimalno 20 posto.
- ako su novčanice u spremniku pohranjene unutar posebnih transportnih vrećica, one moraju biti lako propusne za boju, kemikaliju ili termički utjecaj EKS-a
 
Uz to, Zakon uvodi pojam tzv. dnevnog i noćnog prijevoza, čime se propisuje da se poslovi prijevoza i prijenosa moraju započeti i u pravilu obaviti tijekom dana. Iznimka je dopuštena za poslove prijevoza koji se zbog specifičnih razloga u potpunosti ili djelomice moraju obaviti tijekom noći, ali je u tim slučajevima kroz sigurnosne procedure (upute za prijevoz) potrebno razmjerno povećati mjere zaštite (pri čemu se preporuča dodatna tjelesna i/ili tehnička zaštita te primjerene organizacijske ili druge mjere zaštite).
 
Prekogranični prijevoz vrijednosti
U konkretnom slučaju zakonodavac propisuje prekogranični prijevoz vrijednosti kroz Hrvatsku, pri čemu ističe da se prijevoz kroz RH cestovnim putem od strane inozemnih tvrtki koje obavljaju prijevoz novca za račun inozemnih komercijalnih banaka i drugih novčarskih institucija, u tranzitu ili do odredišta u RH, provodi sukladno propisima koji uređuju djelatnost privatne zaštite i zaštite novčarskih institucija u RH. Prekogranični prijevoz vrijednosti može se obavljati u vremenu od 6 do 22 sata, a vozilo koje obavlja prijevoz mora ga započeti i završiti istoga dana bez obzira na broj isporuka, odnosno broj preuzimanja gotova novca i vrijednosti. Iznimke mogu biti utvrđene međudržavnim ugovorom koji je po snazi iznad nacionalnog zakonodavstva.
 
Zaključak
Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti novčarskih institucija, prestaje primjena Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima. Predmetni zakon koncepcijski se razlikuje od svoga prethodnika jer aktualni zakon definira samo minimalne mjere zaštite, dok novi zakonski prijedlog definira ukupan spektar optimalnih mjera koje u svom poslovanju trebaju primijeniti NI. Definitivno je riječ o sadržajno znatno boljem, sadržajnijem, preciznijem i detaljnijem definiranju ukupnog spektra mjera zaštite. 
ZOPZ također usvaja model personaliziranog pristupa svakoj pojedinoj pravnoj osobi obvezniku ovog zakona, pa čak i kroz model podpodjela na kategorije unutar istog obveznika. Podnošenja zahtjeva za izuzeće od primjene neke od propisanih mjera i uspostave alternativne mjere zaštite (…uz pojedinačno ili kombinirano sagledavanje okolnosti) uspostavljenih mjera zaštite na konkretnom objektu NI posebno se ističe institut personaliziranog pristupa. Zakon osim toga dodatno objašnjava, ali zadržava isti standard za poslove prijenosa i prijevoza novca te zakonski izjednačava strane prijevoznike koji te poslove obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske.