Obuka za prijevoz novca unutar eurozone

Izobrazbu i osposobljavanje osoba za obavljanje zaštitara CIT-a provodit će Policijska akademija MUP-a sukladno propisanom programu. Zaštitarsko osoblje CIT-a (profesionalni prekogranični prijevoz gotovine u eurima cestovnim putem) će u tu svrhu pohađati odgovarajuću edukaciju
[ Željko Kralj, Voditelj programa stručnog osposobljavanja, MUP ]

U Europskoj uniji ne postoji unificirani propis koji regulira područje privatne zaštite,  već se primjenjuju nacionalna zakonodavstva unutar svake države članice koja moraju biti usklađena s važećim Direktivama EU. Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03.,31/10.,139/10.) usklađen je sa pravnom stečevinom EU i omogućava puno poštivanje slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Razrađen je kroz devet podzakonskih propisa (pravilnika), kojima se propisuju uvjeti provedbe tjelesne i tehničke zaštite. Slijedom navedenog, danom ulaska Republike Hrvatske u EU, djelatnost privatne zaštite u našoj zemlji mogu obavljati i pravne osobe i obrtnici država članica EU i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od matične države i sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
Zakonom o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 173/03. i 150/05.),  propisuju se minimalni ili osnovni uvjeti, prvenstveno zaštite osoba te imovine u objektima novčarskih institucija. U Republici Hrvatskoj posluje ukupno 9122 novčarske institucije (banke, FINA, Hrvatska pošta, Hrvatska lutrija, kladionice, mjenjačnice, automat-klubovi, kasina, štedionice, kreditne unije, bankomati). U pravnoj stečevini EU ne postoji sličan propis koji regulira područje zaštite novčarskih institucija. 
U Ministarstvu unutarnjih poslova intenzivno se radi na izradi prijedloga Zakona o zaštiti novčarskih institucija. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestao bi važiti Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 173/03) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 150/05). Ovim zakonom propisuje se zaštita osoba i to svih onih koje se zateknu pri novčarskom poslovanju u novčarskim institucijama, a to su, prije svega, službenici novčarske institucije, stranke (građani) i zaštitari. Zakonskim rješenjima želi se smanjiti rizik i povećati zaštita osoba u novčarskim institucijama, što se postiže njihovom neposrednom zaštitom ili, posredno, zaštitom njihove imovine. Namjera je i da se spomenuti propis uskladi sa Uredbom o profesionalnom prekograničnom prijevozu gotovine u eurima između država članica eurozone (CIT) broj 1214/2011. Europskog Parlamenta i Vijeća Europe.
S tim u vezi potrebno je Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04.,21/07.,86/08.,42/13.), izmijeniti i uskladiti s Uredbom o profesionalnom prekograničnom prijevozu gotovine u eurima između država članica eurozone (CIT) broj 1214/2011. Europskog Parlamenta i Vijeća Europe.
 
Uredba jamči sigurnost 
Uredba o profesionalnom prekograničnom prijevozu gotovine u eurima između država članica eurozone (CIT) broj 1214/2011. Europskog Parlamenta i Vijeća Europe donesena je kako bi se pravno uredio prijenos gotovine između država članica koje imaju jedinstvenu valutu, odnosno kako bi se osigurala sloboda kretanja gotovog novca. Spomenuta Uredba ističe različitost nacionalnih zakonodavstava zbog čega je općenito vrlo teško provesti profesionalni prekogranični cestovni prijevoz gotovine između država članica, a što je u suprotnosti s načelom slobode cirkulacije eura te je na štetu načela slobode pružanja usluga, koji su među temeljnim načelima Europske unije. Uredba je donesena s ciljem da se omogući profesionalni prekogranični cestovni prijevoz gotovine između sudjelujućih država članica pod uvjetima koji jamče sigurnost transakcije, sigurnost osoblja CIT-a i javnosti i slobodno kretanje gotovine eura. 
Problematika vezana uz profesionalni prekogranični prijevoz gotovine u eurima je vrlo složena, stoga zahtjeva stručnu obuku osoba za obavljanje zaštitara CIT-a u teoretskom i praktičnom djelu, od strane eksperata različitih linija rada 
Profesionalni prekogranični prijevoz gotovine cestovnim putem između sudjelujućih država članica mora biti u potpunosti u skladu s Uredbom ili sa zakonom koji je porijeklom iz države članice, države članice domaćina i, ako je potrebno, države članice provoza. Zbog specifičnih uvjeta u sektoru CIT-a teško je organizirati sigurnu višednevnu isporuku gotovine u eurima. Stoga je potrebno da se vozilo CIT-a koje obavlja profesionalni prekogranični cestovni prijevoz gotovine u eurima vrati u svoju državu članicu isti dan. Ova odredba svakako otvara brojna pitanja koja će se u budućnosti morati riješiti. 
U pogledu pojedinih opasnosti za zdravlje i život ne samo zaštitarskog osoblja CIT-a i javnosti koji su povezani s djelatnošću prijevoza novca, prekogranični prijevoz gotovine mora biti podložan posjedovanju specifične prekogranične licence CIT-a. Takvu dozvolu treba posjedovati uz nacionalnu licencu CIT-a koja je potrebna u većini sudjelujućih država članica. 
Stjecanje licence potrebno je za tvrtke, opremu i osoblje (CIT licence) za prekogranični prijevoz eura. Tvrtka koja želi licencu za prekogranični cestovni prijevoz gotovine prijavljuje se za to domicilnoj državi članici. Izdaje se na rok od pet godina. Spomenuta Uredba sadrži i sedam aneksa i to model za prekograničnu licencu CIT-a (tvrtke), inteligentni sustav neutralizacije novčanica (IBNS), IBNS piktograme za vozila i spremnike novčanica, piktogram za vozila CIT-a, specifikacije oklopljenosti, minimalne zahtjeve početne obuke za sigurnosno osoblje CIT-a koje obavlja prekogranični prijevoz gotovine u eurima i zajednički europski referentni okvir za razinu znanja jezika osoblja CIT-a Vijeća Europe.  
 
Minimalni zahtjevi početne obuke 
Izobrazbu i osposobljavanje osoba za obavljanje zaštitara CIT-a (profesionalni prekogranični prijevoz gotovine u eurima) provodit će Policijska akademija sukladno propisanim programima nakon usklađivanja i donošenja podzakonskih propisa. Zaštitarsko osoblje CIT-a morat će u tu svrhu proći odgovarajuću edukaciju, koja je Uredbom određena kao minimalni zahtjevi početne obuke za sigurnosno osoblje CIT-a, koje obavlja prekogranični prijevoz gotovine u eurima ali i završiti dodatni model obuke od najmanje 200 sati, što je predviđeno Aneksom Uredbe. Također je predviđena periodična provjera osposobljavanja zaštitara CIT-a i to svake tri godine prema sadržaju programskih cjelina. Osim završene odgovarajuće početne obuke sukladno nacionalnim propisima, zaštitari CIT-a trebaju završiti dodatnu obuku od 200 sati. Prema Uredbi o profesionalnom prekograničnom prijevozu gotovine u eurima između država članica eurozone (CIT) broj 1214/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća Europe ta obuka podrazumijeva: prekogranične postupke CIT-a, propise EU o CIT-u, poznavanje nacionalnih zakona o CIT-u država članica provoza i država članice domaćina, pravila vožnje za CIT u državama članicama provoza, uključujući i slijedeće: prava za vozila CIT-a da koriste određene cestovne trake, nacionalne sigurnosne protokole u slučaju napada u državama članicama provoza i državama članicama domaćina, organizacijske i operativne postupke prijevoza CIT-a zaštićenog IBNS tehnologijom država članica provoza i država članica domaćina, primjenjive nacionalne radne protokole, pravila i propise država članica provoza i država članica domaćina, nacionalne protokole u slučaju nužde država članica i država članica domaćina u slučaju kvara, prometnih nesreća, te tehničkih i mehaničkih kvarova bilo koje opreme i vozila CIT-a, nacionalne administrativne postupke i pravila poduzeća unutar država provoza i država članica domaćina u vezi komunikacije s kontrolnom točkom u svim državama članicama provoza i svim državama članicama domaćina. 
Obuhvaćeno je informiranje i obučavanje za suradnju i odgovarajuće protokole s nacionalnim, regionalnim i lokalnim policijskim snagama obzirom na provjere provedene na vozilima CIT-a i sigurnosnom osoblju, primjenjivi nacionalni zakon i zakon Unije ili valjani kolektivni ugovor o radnom vremenu, broj potrebnih pauza, uvjeti rada, plaća, primjenjivi nacionalni i europski zakon te primjenjive odredbe kolektivnog ugovora o razdobljima odmora sigurnosnog osoblja CIT-a. Ovo se odnosi na trajanje svakog razdoblja pauze, sigurnosne lokacije, komunikaciju s kontrolnim centrima, primjenjiva sigurnosna pravila za isporuku, nacionalni zakon o korištenju oružja i njihovu pohranu, napadačke i obrambene tehnike vožnje, odgovarajuću obuka o korištenju GPS-a, telefona i druge tehničke opreme, uredbu nacionalnog zdravlja i sigurnosti u državama članicama provoza i državama članicama domaćina, obuku prve pomoći, preventivne i korektivne mjere u području upravljanja stresom i nasiljem treće strane, procjenu rizika na radnom mjestu, te obuku iz poznavanja jezika. Model obuke ne bi trebao uključivati elemente obvezne za osposobljavanje za domaće aktivnosti prijevoza novca.
Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare koji je u izradi propisati će se način izobrazbe, osposobljavanja, polaganja stručnog ispita, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu, te program izobrazbe osoba u profesionalnom prekograničnom prijevozu gotovine u eurima između država članica eurozone. 
Policijska akademija će sa svrhom osiguranja potrebne razine stručnosti, pojedine zadaće povjeriti i osobama koje nisu zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova. U Policijskoj akademiji je moguće u potpunosti realizirati kvalitetnu edukaciju specijaliziranog osoblja CIT-a sukladno standardima vodećih europskih zemalja, u čemu će uvelike pomoći stečena iskustva susjedne Republike Slovenije.