Poboljšanje otpornosti teritorija Adriona na prirodne rizike i rizike koje uzrokuje čovjek

(Projektom "TransCPEarlyWarning" će se povećati učinkovitost i integracija sustava ranog upozoravanja, ali i razina pouzdanosti u predviđanju rizika, uz istovremeno poboljšanje komunikacije u razmjeni informacija s mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu)

Jadransko-jonsko područje (ADRION) u zadnjih desetak godina pogođeno je velikim prirodnim nesrećama i katastrofama, te tehničko tehnološkim nesrećama, koje uzrokuju velike materijalne štete na kritičnoj infrastrukturi, stambenim objektima, uzrokuju gubitke ljudskih života, a nastaju pod utjecajem klimatskih promjena. Čovjek dodatno utječe na klimatske promjene neadekvatnim prostornim planiranjem, urbanizacijom, betonizacijom te izgradnjom tehničko/tehnoloških pogona. Iz tog razloga, zemlje Jadransko-jonskog područja (ARDION) uspostavljaju i unapređuju svoje nacionalne sustave civilne zaštite kako bi povećale otpornost na klimatske promjene i smanjile izloženost stanovništva opasnostima, te povećale ukupnu sposobnost društva u sustavima civilne zaštite. Na taj se način mogu brže prilagoditi novonastalim situacijama i oporaviti od posljedica opasnosti. Program ADRION europski je transnacionalni program koji ulaže u regionalne inovacijske sustave, kulturnu i prirodnu baštinu, otpornost okoliša, održivi promet i mobilnost kao i izgradnju kapaciteta. Okupljajući osam država partnera, ADRION ima za cilj djelovati kao pokretač politike i inovator upravljanja za dobrobit više od 70 milijuna ljudi u jadranskoj i jonskoj regiji.

Svaki nacionalni sustav civilne zaštite bavi se predviđanjem, prevencijom i upravljanjem izvanrednim situacijama putem specifičnih znanja, sposobnosti izdavanja ranih upozorenja i obavješćivanja i upozoravanja javnosti kroz različite kanale informiranja te sposobnost koordinacije ljudskih i tehnoloških resursa za prevenciji i upravljanju u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama.


Suradnja među nacionalnim sustavima civilne zaštite

Smanjenje rizika od velikih nesreća i katastrofa unutar ADRION zajednice ovisi o razini suradnje između nacionalnih sustava civilne zaštite u pružanju pomoći. Trenutno, na ovu razinu uvelike utječu razlike u standardnim operativnim postupcima, pravnoj regulativi, organizacijama, sustavima ranog upozoravanja i procesima za predviđanje, upravljanje i sprječavanje prirodnih opasnosti i tehničko-tehnoloških nesreća zemalja članica. Stoga, integracija postojećih standardnih operativnih postupaka i sustava ranog upozoravanja predstavlja nužnost i priliku za smanjenje rizika od prirodnih opasnosti tehničko-tehnoloških nesreća unutar ADRION područja. Upravo iz tog razloga, države članice ADRION-a ušle su u projekt “TransCPEarlyWarning “ koji se bavi usklađivanjem zakonskih propisa, standardnih operativnih postupaka i usklađivanjem ulaznih podatka kako bi se povećala razina sigurnosti i učinkovitosti postojećih sustava ranog upozoravanja civilne zaštite u jadransko-jonskoj makro regiji ADRION.

Projektom će se povećati učinkovitost i integracija sustava ranog upozoravanja, ali i razina pouzdanosti u predviđanju rizika, uz istovremeno poboljšanje komunikacije u razmjeni informacija s mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu.

Opći cilj projekta je razvoj platforme za rano upozoravanje civilne zaštite koja integrira relevantni model sustava koji je proizašao iz temeljite studije regulatornih okvira, legislative, postupaka, procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava i izvora podataka u različitim zemljama Jadransko-jonskog područja. Ova će platforma biti predmet pilot testiranja u sedam zemalja koje sudjeluju u projektu: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Lekcije naučene iz pilot testiranja dovest će do izrade strateškog i akcijskog plana koji nude zajedničku viziju i rješenja za rano upozoravanje civilne zaštite na području ADRION regije. Od projekta se očekuje opremanje institucija civilne zaštite država regije ADRION visoko inovativnom transnacionalnom platformom za rano upozoravanje opasnosti čije će se funkcije i procesi koristiti u različitim funkcionalnim centrima i operativnim sobama civilne zaštite, a radit će sa zajedničkim regulatornim sustavom ranog upozoravanja koji sadrži zajedničke postupke i pravila upravljanja ranim upozorenjem od opasnosti na temelju ujednačenosti i sličnosti postojećeg zakonodavstva i operativnih pravila. Na taj način projekta doprinosi povećanju organizacijske razine sposobnosti mehanizma civilne zaštite da transnacionalno djeluju u suzbijanju prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem na teritoriju koji je politički fragmentiran poput Jadransko-jonske regije.

Nositelj projekta je talijanska regije Molise, dok su ostali partneri u projektu općina Ajdovščina i JSI - Jožef Stefan Institut iz Slovenije; Decentralizirana uprava Krete i Institut za industrijske sustave centra za istraživanje i inovacije Atena - Grčka, Regionalno vijeće Drača i Šumarski fakultet iz Albanije; Uprava civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona; Stara prijestolnica Cetinje - Crna Gora, dok su partneri iz Hrvatske Varaždinska i Splitsko-dalmatinska županija.

Upravljanje, inovacija i integracija

Raščlambom projekta vidimo da se temelji na tri principa:

Upravljanje: ujednačavanje zakonskih propisa za sustave ranog upozoravanja u zemljama ADRION regije sa regulativama EU. Izradu jedinstvenog standardnog operativnog postupka, uvažavajući specifičnosti svake zemlje partnera na projektu, a u cilju poboljšanja ukupne učinkovitosti reagiranja u sustavima civilne zaštite svake zemlje partnera prema EU načelima suradnje i supsidijarnosti.

Inovacija: razvoj ADRION sustava ranog upozoravanja (CPEWS), koji se sastoji od semantički obogaćene mrežne platforme za rano upozoravanje, a koja omogućuje upravljanje i praćenje procesa ranog upozoravanja između dionika zemljama partnerima, integrirajući informacije iz različitih izvora, uz mogućnosti eksperimentiranje s algoritmima strojnog učenja otvorenog koda i otvorenim podacima, poštivajući sigurnosna načela u izradi.

EU Integracija: učinkovita i pravovremena razmjena informacija s mehanizmom EU–a civilne zaštite nacionalnoj razini, u slučaju proglašenje velike nesreće i/ili katastrofe na području zemlje partnera.

Projekt se počeo provoditi 1. ožujka 2020., a upravo je na svom kraju. Njegova ukupna vrijednost je 1.993.688,88 eura. Specifični ciljevi koju su ostvareni zahvaljući ovom projektu leže u usklađivanju važećih zakonskih i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, koji se odnose na sustave za rano upozoravanje između država ADRION regije, osnažena koordinacija i suradnja zapovjednih lanaca civilne zaštite u ranom upozoravanju između država ADRION regije kao i promocija EU standarda civilne zaštite unutar institucija civilne zaštite iz IPA država.

Ciljne skupine na koje je ovaj projekt targetirao su lokalne i regionalne samouprave, nacionalna tijela, visokoškolske i istraživačke ustanove, organizacije civilnog društva uključujući nevladine organizacije te stanovništvo.

Spomenimo i neke činjenice vezane uz hrvatske partnere na projektu. Varaždinska županija je regionalna samouprava, koja se sastoji od 22 općine i 6 gradova, populacije oko 171.000 stanovnika. U području civilne zaštite Varaždinska županija je odgovorna za razvoj i financiranje sustava civilne zaštite na svom području, kao i za međunarodnu suradnju pa se tako udružuje s raznim gradovima u Europi kako bi usvojila najbolje prakse i koordinirala u prekograničnim sustavima civilne zaštite. Uvelike se bave i promjenom svijesti građana s obzirom na to da Županija promiče volontiranje, organizira edukaciju i informiranje javnosti a sve kako bi stanovništvo upoznalo s mogućim prirodnim i tehničko-tehnološkim opasnostima na svom području. U svojim dugoročnim planovima ima za cilj stvoriti Regionalni centar za civilnu zaštitu.

Splitsko-dalmatinska županija ima iskustvo u pripremi i provedbi različitih nacionalnih i međunarodnih projekata, kao partner projekta ili vodeći partner. Sve realizirane projekte kontrolna tijela i Europska komisija ocijenili su uspješnim. Splitsko-dalmatinska županija ima izrazito pozitivne rezultate na području provedbe međunarodnih i regionalnih projekata te ima razgranatu mrežu nacionalnih, regionalnih i lokalnih partnerskih institucija.

____________
Disclaimer: “This material has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Varaždin County and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”

Izjava o odricanju odgovornosti:  Ovaj materijal je razvijen uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj priopćenja za javnost isključiva je odgovornost Varaždinske županije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava stav Europske unije i / ili tijela programa ADRION."