Pregled je dozvoljen, ali pretraga nije!

Pregled i pretraga slične su radnje, ali se ipak po mnogočemu razlikuju. Obveza je zaštitara i čuvara poznavati te razlike jer je to uvjet za ispravno postupanje u praksi. U ovome članku doznajte sve najvažnije razlike
[Damir Stolnik]

Trgovački centri svakodnevno uvode sve veće i složenije mjere tehničke zaštite. Najčešće se odlučuju za elektroničku zaštitu artikala, no ona ima svoja ograničenja. Da bi maksimalno dobila na svojoj važnosti, zahtijeva i nazočnost zaštitara u neposrednoj blizini blagajne ili na samom izlazu iz trgovine, koji u slučaju oglašavanja alarma ima ovlast zaustavljanja, odnosno zadržavanja i privremenog ograničavanja slobode kretanja te, u konačnici, i pregled osobe i stvari na koje je detekcijski sustav reagirao. 
S obzirom da primjena ovlasti uvijek pretpostavlja ograničenje prava i sloboda osoba prema kojima se primjenjuju, njihova primjena mora biti proporcionalna potrebama i okolnostima postupanja. Isto tako, moguće posljedice ne smiju biti veće od posljedica koje bi nastupile u slučaju da ovlast nije primijenjena, pa zaštitari i čuvari moraju jasno znati granice dopuštenih aktivnosti u svakom konkretnom slučaju primjene određene ovlasti. To je naročito važno kod pregleda osoba za koje postoje osnove sumnje da iz štićenog prostora trgovine - iznose otuđene artikle. 
 
Pregled osoba
Zakonom o privatnoj zaštiti čuvarima je i zaštitarima dana ovlast pregleda osoba, predmeta i prometnih sredstava, koju valja razlikovati od pretrage osoba, predmeta i prometnih sredstava. Pregled i pretraga slične su radnje, ali se ipak po mnogočemu razlikuju. Pregled je neformalna radnja jer se obavlja po pravilima službe, a pretraga je formalna istražna radnja koja se obavlja po pravilima Zakona o kaznenom postupku, za čije obavljanje čuvari i zaštitari - nisu ovlašteni. Na taj je način povučena jasna razlika između privatne zaštite te ovlasti čuvara i zaštitara s jedne strane te zaštite koju svim građanima jamči država preko svog represivnog aparata (policije) i policijskih ovlasti s druge strane. Poznavanje razlika između pregleda i pretrage uvjet je ispravnog postupanja zaštitara i čuvara u praksi.
Čuvari i zaštitari, koji poslove tjelesne zaštite obavljaju u građanskoj odjeći, dužni su prije pregleda osobe za koju postoje osnove sumnje da iz štićenog prostora – trgovine iznosi otuđene artikle, predstaviti se pokazivanjem iskaznice
Pregledom osobe smatra se uvid u sadržaj odjeće i obuće, a obavlja se vizualno, dodirom, uvidom u sadržaj ili korištenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.), u svrhu pronalaženja i oduzimanja predmeta koji mogu biti predmetom kaznenog djela ili prekršaja. Čuvar i zaštitar moraju od osobe, prije pregleda sadržaja njezine odjeće, obuće i predmeta koje nosi sa sobom, zatražiti da im omogući obavljanje pregleda. Pregled osobe mora obaviti osoba istog spola, osim u slučajevima kad je osobe nužno žurno pregledati radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad. 
Čuvari i zaštitari, koji poslove tjelesne zaštite obavljaju u građanskoj odjeći, dužni su se pokazivanjem iskaznice predstaviti osobama prema kojima žele primijeniti propisanu ovlast. Iskaznicom se dokazuje svojstvo čuvara/zaštitara te zakonom utemeljena valjanost primjene određene ovlasti. Angažiranje čuvarskog i zaštitarskog osoblja u građanskoj odjeći postaje vrlo poželjno u velikim trgovačkim centrima, jer u slučaju primjene svojih ovlasti takvi vrlo diskretno djeluju i time uzrokuju manje neugodnosti kupcima, ali i samim prodavačima.
Za pregled osobe treba izabrati mjesto koje smanjuje mogućnost bijega pregledavane osobe, smanjuje mogućnost njezinog napada na čuvara/zaštitara koji obavlja pregled te štiti dostojanstvo pregledavane osobe. Njezino se dostojanstvo ne smije nepotrebno umanjivati tako da se pregled obavlja pred drugim osobama, osobito pred onima koji poznaju pregledavanu osobu. To kod nje može dovesti do osjećaja srama, a prolaznici mogu pomisliti da je osoba učinila nešto protuzakonito. Čast osobe ne smije se umanjivati bez opravdanog razloga!
 
Pregled osobne prtljage 
Pregled osobne prtljage koju osoba nosi sa sobom obuhvaća pregled predmeta koji su u njezinu posjedu ili u njezinoj izravnoj blizini (osobna prtljaga - torbice, vrećice, koferi i sl.). Pregled se obavlja tako da se osoba diskretno odvede na stranu gdje joj se zapovijedi da otvori torbu, vrećice i sl. te pokaže što u njima drži. Ako to nije dovoljno, zapovijedi joj se da sama iz torbe ili vrećice izvadi njen sadržaj. Čuvar/zaštitar ne smije otvarati torbu, prekapati po njoj i iz nje vaditi 
stvari, nego samo vizualno pregledava njezin sadržaj. Eventualno može torbu uzeti u ruke da osjeti koliko je teška, bi li mogla imati dvostruko dno ili skrivena mjesta, džepiće i sl.
Ako čuvar/zaštitar tijekom pregleda kod osobe nađe otuđeni predmet zataknut npr. za pojas ili gurnut u čarapu, sam će ga oduzeti pregledanoj osobi. Iako od nje sam oduzima predmete, u ovom slučaju nije riječ o pretrazi osobe, jer se predmet nalazi izvana, s vanjske strane odjeće, na dohvat ruke.
 
Privremeno zadržavanje i izvješća
Međutim, postavlja se pitanje kako pregledom oduzeti predmete kaznenog djela ili prekršaja koji su skriveni u unutrašnjosti odjeće pregledavane osobe (džepu, gaćicama i sl.)? U tom će slučaju čuvar/zaštitar pitati osobu o kakvom je predmetu riječ, naredit će joj da otkopča odjevni predmet (košulju, jaknu i dr.), bez skidanja odjeće sa sebe te da pokaže što drži u tom džepu. Zatim će pregledavanoj osobi zapovjediti da sama izvadi predmet i preda mu ga. Predmete koje nađu pri pregledu, a koji mogu biti predmetom kaznenog djela ili prekršaja, koji mogu poslužiti za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja, predmeta koji se mogu koristiti za uništenje ili oštećenje objekta koji se štiti i predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje, čuvar/zaštitar privremeno će zadržati ili preuzeti i odmah predati policiji ili vlasniku predmeta. 
O privremenom zadržavanju ili preuzimanju predmeta čuvar i zaštitar sastavljaju izvješće koje sadrži:  ime i prezime i druge identifikacijske podatke o osobi od koje je predmet privremeno zadržan ili preuzet, razloge i mjesto privremeno zadržanog ili preuzetog predmeta, zakonski temelj, karakteristike privremeno zadržanog ili preuzetog predmeta po kojima se on razlikuje od drugih predmeta, način postupanja i vrstu uporabljenog prisilnog sredstva ako je ono uporabljeno, vrijeme izvješćivanja policije, izdane zapovijedi policije, vrijeme predaje predmeta policiji ili vlasniku predmeta, potpis zaštitara ili čuvara i osobe koja je preuzela predmet.
 
Ovlašteni zadržati osobe
Budući da se pregled osobne prtljage poduzima u svrhu pronalaženja i oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili u postupku pred prekršajnim sudom, razumljivo je da je i oduzimanje predmeta jedna od radnji koja spada pod pregled osoba. U protivnome pregled ne bi imao smisla, ne bi se mogao obaviti niti bi se mogli oduzeti predmeti, a upravo je to svrha pregleda.
Pri izlasku iz štićenog prostora - trgovine, ako osoba na zahtjev čuvara ili zaštitara ne želi otvoriti ručnu prtljagu te ako postoji osnovana sumnja da osoba kod sebe ili u ručnoj prtljazi posjeduje predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili u postupku pred prekršajnim sudom, čuvar ili zaštitar ovlašten je tu osobu zadržati. O zadržavanju i razlozima za zadržavanje bez odgode će na pogodan način izvijestiti policiju, nakon čega će postupiti po zapovijedi policije.