Put do fakulteta koji jamče znanje

Visoka učilišta na tržištu nude svoje studijske programe jednako kao što se nudi svaka druga roba koja ima neku vrijednost, a na budućim studentima je da odaberu ono što misle da je za njih najbolje. Što imamo više fakulteta to je bolje za studente jer fakultete to potiče na promjene i prilagodbe, a samo oni najbolji opstaju na vrhu sa svojim kvalitetnim stručno-teorijskim i praktičnim dijelom nastave
Odlučili smo napraviti pregled visokih učilišta u Hrvatskoj i našim susjednim državama, vezanih uz obrazovanje i usavršavanje stručnjaka za poslovnu sigurnost i zaštitu te kriminalistiku. Mnogi znaju biti u velikoj dilemi kod odabira buduće visokoškolske ustanove, a jedna od odluka koju trebaju donijeti jest ona gdje i što studirati te kako se profesionalno usavršavati.
Svrha ovog istraživanja je vidjeti što se u njima nudi te kakva je kvaliteta stručno-teorijskog i praktičnog dijela nastave kao i koje su prednosti i mane na fakultetima. Situacija po tom pitanju je dosta živa i raznovrsna za one koji se žele školovati i nadograđivati svoje znanje. Po pitanju visokih učilišta vidimo veliki napredak u odnosu na razdoblje prije dvadesetak godina. Činjenica je da danas imamo raširen sustav stručnih studija, veleučilišta i visokih škola, što privatnih, što državnih.

Visoka učilišta na tržištu nude svoje studijske programe jednako kao što se nudi svaka druga roba koja ima neku vrijednost, a na budućim studentima je da odaberu ono što misle da je za njih najbolje. Što imamo više fakulteta to je bolje za studente jer fakultete to potiče na promjene i prilagodbe, a samo oni najbolji opstaju na vrhu sa svojim kvalitetnim stručno-teorijskim i praktičnim dijelom nastave. Nikada nije kasno početi se školovati i usavršavati svoje znanje, a što visoka učilišta u Hrvatskoj i susjednim državama nude saznajte u nastavku.

U Srbiji nekoliko visokoškolskih ustanova
Kada je Srbija u pitanju, naši istočni susjedi u okviru visokog obrazovanja imaju Fakultet bezbednosti u Beogradu i Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Moramo spomenuti još i Kriminalističko-policijsku akademiju, dok ćemo od privatnih fakulteta spomenuti još njih nekoliko, a to su Fakultet za diplomaciju i sigurnost, Fakultet za poslovne studije i pravo te Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment Konstantin Veliki. Kontaktirali smo Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić koji je u sastavu Sveučilišta Union u Beogradu. Po završetku osnovnih akademskih studija od 240 ESPB na smjeru “Bezbednost i kriminalistika”, student dobiva zvanje diplomirani menadžer sigurnosti, a po završetku master studija od 300 ESPB, student dobiva zvanje master menadžer sigurnosti.
Studente na Fakultetu za varnostne vede u višim godinama studija uključuju u znanstveno-istraživački rad, a dio pedagoškog procesa odvija se u različitim laboratorijima kao što su: forenzički, psihološki, geografsko-informacijski (GIS) i sustav informacijske sigurnosti

“Nakon završetka master studija, studenti mogu upisivati specijalističke i doktorske studije u zemlji i inozemstvu, jer je naša diploma priznata. Na studije na našem fakultetu, mogu se upisati i strani državljani, uz odgovarajuću nostrifikaciju diplome. Uvjeti upisa su završena četverogodišnja srednja škola, prijemni ispit i potrebna osobna dokumenta, kao i mogućnost prelaska s drugih fakulteta, a čiji su programi kompatibilni s našim. Cijena studija jedne školske godine je 1550 eura uz mogućnost otplate u 10 mjesečnih rata”, govori prof. dr. Vojin Pilipović s Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Fakultet sigurnosti u Beogradu je visokoškolska obrazovna institucija u sastavu Sveučilišta u Beogradu te slovi za najprestižniji fakultet u toj državi kad su u pitanju civilno-vojni i drugi procesi sigurnosti. Iz Kluba studenata Fakulteta bezbednosti, pak, poručuju: “Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno znanstvena institucija na kojoj se izvode osnovne akademske studije, master i doktorske studije, specijalističke i strukovne studije. Pored klasičnih oblika nastave, studentima su u ponudi i edukativni seminari, tečajevi, ali i stručna praksa. Po završetku studija stječe se zvanje menadžera sigurnosti. Stručno-teorijski dio na fakultetu prati trendove suvremenih događanja, te se u skladu s tim usklađuju i studijski programi. Predavači su vrsni stručnjaci u svom području i stvaraju kreativan ambijent za stjecanje znanja, trudeći se studentima dati prostora za razvoj. Teorijska priprema u području zaštite osoba i imovine te poslovanja je izvanredna, kao i u drugim područjima – civilnoj zaštiti, zaštiti životne sredine, obrani, dok se na usavršavanju stručne prakse aktivno radi. Zbog svoje interdisciplinarne orijentacije, kurikulum ostavlja mogućnost studentima da sami odluče u kojem pravcu će se razvijati. Praktični dio nastave je obavezan na završnim godinama studija, iako bi on mogao biti razvijeniji. Fakultet bezbednosti ima dobru suradnju s domaćim institucijama (Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Upravom grada Beograda, javnim komunalnim poduzećima itd.) i organizacijama na osnovu kojih se ostvaruje praktični dio nastave, ali svakako teži napredovanju u ovom segmentu svog rada”.

Prednosti ovog fakulteta ogledaju se u brojnim mogućnostima za samostalno usavršavanje koje se ostvaruju kroz stručne seminare, tečajeve i kroz širok spektar izvannastavnih aktivnosti, često u organizaciji studentskih udruženja koja rade pod okriljem fakulteta. Suvremeni obrazovni programi pružaju iscrpno znanje i sposobnosti, a nakon završenih studija sektori u kojima se diplomirani student mogu zaposliti su raznovrsni: državna uprava, vojska, policija, privatne kompanije, znanstveno istraživačke i stručne institucije, obrazovni centri, kao i neprofitni sektor, humanitarne organizacije, inspekcijske službe...

“Kada govorimo o nedostacima, naveli bismo da je diploma koja se stječe nakon završetka studijskog programa ponekad podcijenjena od strane poslodavaca, zbog već spomenutog nedostatka prakse i nedovoljnih kapaciteta same zgrade fakulteta, zbog čega trenutno koristimo objekte Vojne akademije”, kaže Danica Rašeta, predsjednica Kluba studenata Fakulteta bezbednosti u Beogradu.

Fakultet za varnostne vede je najprestižniji fakultet u Sloveniji

Naši europski susjedi, Slovenci, u okviru svog visokog obrazovanja imaju Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, a u okviru kojeg djeluje Institut za kriminalistiku. Potrebno je spomenuti i Europski pravni fakultet, a tu su još i Fakultet za družbene vede - Varstvene študije i “Fakultet za varnostne vede na kojem su dva smjera i to “Varstvoslovje” i “Varnost in policijsko delo”. Kontaktirali smo Fakultet za varnostne vede kako bi saznali što on nudi studentima. “Fakultet za varnostne vede u Ljubljani sastavnica je Sveučilišta u Mariboru. Osim kvalitetnih uvjeta studija studentima nudi vrhunske programe usporedive s najboljima na svijetu te visokoobrazovane i motivirane pedagoške radnike koji o aktualnim temama predaju na vrhunskom nivou. Mnogi predavači, uz osnovni posao na fakultetu, također su i gostujući profesori na uglednim svjetskim sveučilištima tako da studenti uistinu dobivaju vrhunsko znanje. Studente u višim godinama studija uključuju u znanstveno-istraživački rad, a dio pedagoškog procesa odvija se u različitim laboratorijima kao što su: forenzički, psihološki, geografsko-informacijski (GIS) i sustav informacijske sigurnosti. Osim prijenosu znanja, veliku pažnju posvećujemo i društvenim kontaktima te podršci studentima”, govore na Fakultetu za varnostne vede.
Studijski programi tog fakultete izvode se na slovenskom jeziku. Ako student ne vlada slovenskim jezikom, može pohađati jednogodišnji tečaj jezika na Centru za slovenski jezik kao drugi strani jezik (Centar za slovenščino) Sveučilišta u Ljubljani.
Suvremeni obrazovni programi Fakulteta bezbednosti u Beogradu pružaju iscrpno znanje i sposobnosti, a nakon završenih studija sektori u kojima se diplomirani studenti mogu zaposliti su raznovrsni

“Raspisujemo dva slobodna mjesta za redovni i 10 mjesta za izvanredni studij. Školarina za izvanredni studij iznosi 1.990 eura na dodiplomskim programima i 2.300 eura na poslijediplomskom programu za svaku godinu. Kandidati koji već imaju odluku o priznanju ili nostrifikaciju ravnaju se prema uputama za predočenje dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis i odluku dostavljaju sa svim dokazima na adrese fakulteta za koje se prijavljuju. Za kandidate koji još nemaju odluku o priznavanju inozemnog obrazovanja, vrijedi ispunjen elektronski obrazac za prijavu na studij putem mobilne aplikacije eVŠ na mrežnom portalu te se isto smatra i prijavom za priznavanje inozemnog obrazovanja.

Diplome Fakultete za varnostne vede u Republici Hrvatskoj vrijede u cijelosti budući da su obje države članice Europske unije. U ostalim državama bivše Jugoslavije priznavanje strane kvalifikacije je različito regulirano, uglavnom je potrebna nostrifikacija pri institucijama sa sličnim programima”, kažu na Fakultetu za varnostne vede.

Visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
U Republici Srpskoj u okviru Sveučilišta u Banjoj Luci postoji Fakultet bezbjednosnih nauka, a u okviru Nezavisnog sveučilišta Banja Luka djeluje Fakultet za bezbjednost i zaštitu. Razgovarali smo s dekanom Fakulteta bezbjednosnih nauka, Slobodanom Župljaninom.

“Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka osnovan je 2006. godine, kao prva privatna visokoškolska ustanova u oblasti bezbjednosti i zaštite u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Fakultet danas djeluje kao organizacijska jedinica Nezavisnog univerziteta Banja Luka. Nezavisni univerzitet je akreditiran u ožujku 2013. i nalazi se na listi akreditiranih visokoškolskih ustanova UNESCO-a. Fakultet nudi studentima stjecanje suvremenih znanja i vještina iz sigurnosti i kriminalistike, s kojima će moći rješavati najsloženije probleme u realnoj praksi, a također će biti sposobni da nastave školovanje na višim ciklusima studija. Nakon uspješno završenih studija, studenti će moći obavljati najsloženije poslove u oblasti javnog i realnog sektora, koji se tiču sigurnosti i zaštite, a moći će i uspješno nastaviti školovanje na višim ciklusima studija”, kaže Župljanin.
Fakultet organizira i izvodi nastavu na licenciranim studijskim programima: Bezbjednost i kriminalistika 180 i 240 ECTS bodova, Privatna bezbjednost 180 ECTS bodova, Civilna zaštita 180 i 240 ECTS bodova i Menadžment i organizacija 240 ECTS bodova. Školarina za jednu akademsku godinu iznosi 1.500 eura, a uvjeti upisa su: završena srednja četverogodišnja škola, opća zdravstvena sposobnost i uspješno položen test provjere profesionalnih sklonosti. Pravo upisa pod istim uvjetima imaju i strani državljani. Diplome koje se stječu na akreditiranom Nezavisnom univerzitetu su priznate i u okruženju i u europskom i izvan europskom prostoru.
“Određeni broj naših studenta je uspješno nastavio školovanje u inozemstvu”, napominje dekan tog fakulteta.

Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine tu postoji prestižni i razvikani “Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije” iz Sarajeva. Nastavni proces tog fakulteta izvodi se kroz tri etape, a to su dodiplomski studij, postdiplomski studij i doktorski studij. Prva etapa studija traje četiri školske godine ili osam semestara, a nakon završetka stječe se 240 ECTS bodova i zvanje Bachelor i to: Bakalaureat/Bachelor kriminalistike, Bakalaureat/Bachelor kriminologije i Bakalaureat/Bachelor menadžmenta sigurnosti.
Druga etapa postdiplomskog studija traje jednu godinu (dva semestra) čijim završetkom se stječe 60 ECTS bodova, a s prvom etapom studija iznosi 300 ECTS bodova. Završetkom ovog školovanja stječe se zvanje magistra i to: Magistar kriminalistike, Magistar kriminologije i Magistar sigurnosnih studija. Kruna školovanja je doktorski studij koji traje tri studijske godine (šest semestara), a nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova. Završenim doktorskim studijem stječe se zvanje doktora i to: Doktor kriminalističkih nauka, Doktor kriminoloških nauka te Doktor sigurnosnih nauka.

U Mostaru postoji Visoka školu Logos centar koja u svom studijskom programu ima sigurnosne studije i Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru koji ima smjer Kriminalistika i sigurnosni menadžment. U okviru visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori istaknut ćemo Pravni fakultet Sveučilišta Crne Gore u Podgorici na kojem se izvodi osnovni i specijalistički studij “Bezbjednost i kriminalistika”. Osnovni studij traje najmanje tri godine, odnosno najmanje 180 ECTS bodova, a specijalistički studij traje jednu studijsku godinu (dva semestra), odnosno obim studijskog programa na ovim studijama iznosi 60 ECTS bodova.
Na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. upisana je posljednja generacija studenata na preddiplomskom stručnom studiju i zadnja generacija studenata na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Time ovaj studij odlazi u ropotarnicu povijesti, a studenti će nastaviti školovanje na veleučilištima u Rijeci, Karlovcu i Velikoj Gorici

Na kraju školovanja studenti su osposobljeni za primjenjivanje suvremenih metoda i tehnika sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta, a posebno organiziranog kriminaliteta, transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i međunarodnog kriminaliteta. To je jedino poznato visoko učilište u Crnoj Gori gdje se školuju stručnjaci za sigurnost i kriminalistiku. Ima još i Policijska akademija Danilovgrad, no tu se školuje srednjoškolski policijski kadar, a ostali kadar Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore školuje se na visokim učilištima u Srbiji.

Kako Hrvatska stoji po pitanju visokoškolskih ustanova?
Kada je Republika Hrvatska u pitanju vezano uz visokoškolske ustanove, onda se moramo pohvaliti da imamo puno veći izbor od svih ostalih susjednih država. Veleučilište u Karlovcu u svom studijskom programu ima stručni studij sigurnosti i zaštite te specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite. Trajanje preddiplomskog studija je tri godine, odnosno šest semestara, a bodovna vrijednost preddiplomskog studija je 180 ECTS bodova. Stručni naziv koji se stječe završetkom studija je stručni prvostupnik (baccalaureus/baccalaurea) sigurnosti i zaštite (bacc.ing.sec.).

Visoka škola za sigurnost u Zagrebu također ima preddiplomski stručni studij sigurnosti, a isti program se izvodi i u Visokoj školi menadžmenta i sigurnosti Securus iz Pule čije se predavaonice i kabinet nalaze se u Politehnici Pula. Nakon završetka trogodišnjeg studija stječe se 180 ECTS bodova što je prva razina bolonjskog visokog obrazovanja i stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus/a) inženjer sigurnosti i zaštite smjera zaštita od požara s kraticom (bacc. ing. sec.).

Treba napomenuti da se u akademskoj godini 2017./2018. upisala posljednja generacija studenata na preddiplomskom stručnom studiju u treću (zadnju) godinu preddiplomskog studija i posljednja generacija studenata na specijalističkom diplomskom stručnom studiju u drugu (zadnju) godinu specijalističkog studija u Zagrebu i Splitu. Studenti koji na Visokoj školi za sigurnost završe preddiplomski stručni studij sigurnosti, a žele nastaviti školovanje na istovrsnom specijalističkom diplomskom stručnom studiju u struci, mogu to učiniti na veleučilištima u Karlovcu ili Rijeci, odnosno na Veleučilištu Velika Gorica na specijalističkom studiju Kriznog menadžmenta. Time ovaj studij odlazi u ropotarnicu povijesti.

Libertas međunarodno sveučilište iz Zagreba u suradnji s privatnom obrazovnom institucijom Sigurnost Educa, u svojoj ponudi ima preddiplomski stručni studiji Menadžment poslovne sigurnosti. Ovaj studijski program traje tri godine, odnosno šest semestara te se nakon završetka stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv (bacc. ing.) Školarina za jednu godinu ovoga studija iznosi 17.500 kuna. Ovaj studijski program namijenjen je onima koji će rukovoditi poslovima sigurnosti i zaštite u tvrtkama i institucijama, onima koji će rukovoditi poslovima privatne zaštite, onima koji će otvoriti vlastite privatne zaštitarska društva, potom onima čija će djelatnost biti projektiranje sustava sigurnosti, onima koji će nuditi svoje savjetodavne usluge, te svima ostalima koji obavljaju razne druge poslove vezane za sigurnost i zaštitu. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci imamo poslijediplomski specijalistički studij Menadžment sigurnosti u EU, a završetkom poslijediplomskog studija stječe se naziv specijalist menadžmenta sigurnosti (univ.spec.oec.). Tu je i Policijska akademija na kojoj već dugih 47 godina djeluje Visoka policijska škola i na kojoj imamo stručni studij kriminalistike i specijalistički diplomski stručni studij kriminalistike. Preddiplomski stručni studij kriminalistike traje tri godine, odnosno šest semestara, dok Specijalistički diplomski stručni studij kriminalistike traje jednu godinu (četiri semestra). Završetkom stručnog studija Kriminalistika stječe se naziv stručni prvostupnik kriminalistike (bacc. crim.), a završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika stječe se zvanje stručni specijalist kriminalistike (spec.).

Moramo spomenuti i Veleučilište Velika Gorica na kojem se izvodi stručni studijski program “Upravljanje u kriznim uvjetima”, a ovaj studij je namijenjen osobama koje donose odluke ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Stručne kvalifikacije onih koji završe ovaj studij su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa. Stručni naziv nakon završetka studija je stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima (bacc. ing. admin. chris.) Isto tako na ovom Veleučilištu izvodi se specijalistički studijski program “Krizni menadžment”, a ovaj studij je namijenjen osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza. Završetkom studija “Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta” stječu se specijalistička znanja i stručne kvalifikacije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom. Stručni naziv nakon završetka studija je stručni/a specijalist/ica inženjer/ ka kriznog menadžmenta.

Bio je to kratki vodič najcjenjenijih meka znanja u Hrvatskoj i susjednim državama, na kojima se obrazuju i usavršavaju stručnjaci za poslovnu sigurnost i zaštitu te kriminalistiku. Bez obzira na koji se fakultet upisali vjerujemo da će u budućnosti čitava naša društvena zajednica uz vaše znanje biti još sigurnija.

[ Eugen Antić ]