Rješenje online nadzora obilaska zaštitara

Mobilna aplikacija i novi modul ABSistemDCNGv.2 softvera za prijem i obradu signala alarma u dojavnim centrima

Nadzor obilaska zaštitara je posebno važan svim zaštitarskim tvrtkama jer o pouzdanosti obilaska u velikoj mjeri ovisi u kojoj će mjeri zaštita biti efikasna. Prilikom ugovaranja zaštitarskih usluga radi se procjena rizika svakog objekta te definiraju procedure postupanja koje rizik poništavaju ili svode na minimum. Obilazak prostora unutar nekog pojedinačnog objekta ili više dislociranih objekata u planirano vrijeme je ključan dio tih procedura i aktivnost u kojoj se mora biti dosljedan da bi se ispunila funkcija zbog koje je i uspostavljena. Uz nadzor rada zaštitara ne manje važna je i mogućnost dokazivanja krajnjem korisniku usluge da je procedura provedena.

Na tržištu prevladavaju offline rješenja

Većina zaštitarskih tvrtki redovitost i točnost obilaska objekata nadzire pomoću specijaliziranih sustava za nadzor obilaska zaštitara. Na točke koje je potrebno fizički obići se montiraju RFID tagovi na kojima zaštitar očitava svoj dolazak putem čitača (najčešće u obliku palice) koji nosi sa sobom tijekom obilaska. Po povratku u zaštitarski centar, podatci sa čitača se preuzimaju i pohranjuju u poseban softver. Ovakav način nadzora obilaska jest pouzdan, no zastario za današnje pojmove iz nekoliko razloga. Podaci o obilasku su dostupni istom nakon što se očitaju u centru, odnosno nisu dostupni u realnom vremenu, pa kažemo da je riječ o offline rješenju. Podaci se prenose u poseban softver pa ih nije moguće analizirati u odnosu na druge podatke koje centar ima bez prethodne prilagodbe. Potrebna je dodatna oprema da bi sustav funkcionirao.

Uspostava GuardPatrol online rješenja u tri jednostavna koraka

GuardPatrol je novi modul ABSistem DCNGv.2 softvera koji u kombinaciji s GuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava zaštitarskim dojavnim centrima pouzdan nadzor obilaska zaštitara u realnom vremenu, na iznimno jednostavan način i uz minimalne troškove, u svega tri koraka:

Prije svega je potrebno postojeći ABSistemDCNG v.2 softver nadograditi ovim modulom i to može napraviti programer iz Alarm automatike putem interneta ili fizičkim dolaskom u zaštitarski dojavni centar.

Na kontrolne točke obilaska na objektima koji se štite treba staviti naljepnice sa QR kodovima ili NFC tagove koji su prethodno generirani / programirani za svaku kontrolnu točku posebno. U softver ABsistemDCNGv2 se upisuju podaci o tagovima i geolokaciji istih.


ABSistemDCNGv.2 - Softversko rješenje automatizacije centralnog dojavnog sustava

ABSistemDCNGv.2 je softver za prijem i obradu signala alarma koji koristi većina zaštitarskih dojavnih centara u regiji. R&D odjel Alarm automatike ga kontinuirano razvija te prilagođava novim tehnologijama i potrebama korisnika od 1992. godine. Softver je više puta nagrađivan za inovaciju Videoverifikacija signala alarma.


Na pametne mobitele zaštitara (Android 6.0 ili noviji) se preuzme mobilna aplikacija koja može očitati tagove (QR kodove ili NFC kartice) koje se nalaze na kontrolnim točkama na putu obilaska.

Cijeli proces dalje funkcionira kao beskontaktno plaćanje računa putem mobitela - kada dođe na kontrolnu točku, zaštitar približi mobitel QR kodu ili NFC tagu i time očita svoje prisustvo. Mobilna aplikacija šalje informaciju u ABSistemDCNG v.2 softver i ona je u odmah, u realnom vremenu, vidljiva u zaštitarskom dojavnom centru. NFC čitač na mobitelu nije obavezan, obilazak je moguće potvrditi i putem QR koda tako da je dovoljan i telefon sa kamerom.ABSistemDCNGv.2 softver za prijem i obradu podataka sa mobilne aplikacije

ABSistemDCNGv.2 softver prima, obrađuje i pohranjuje informacije sa mobilne aplikacije u realnom vremenu. Bilježi tko je bio na lokaciji (zaštitar se identificira putem mobilne aplikacije), točno u koje vrijeme i točnu geo lokaciju na kojoj se zaštitar nalazi u trenutku očitavanja.

Važna je i mogućnost signalizacije dojavnom centru ako se vrijeme očitavanja ne poklapa sa planiranim vremenom očitavanja ili ako kasni. To je bitno jer operater u takvim situacijama može provjeriti zašto i intervenirati ako je potrebno.

Pri razvoju GuardPatrol modula je posebna pažnja posvećena pouzdanosti provjere geo lokacije na kojoj se nalaze zaštitar i kontrolna točka. To je riješeno na način da se geo lokacija kontrolne točke uspoređuje sa geo lokacijom na kojoj se nalazi QR kod /NFC kartica i sa geo lokacijom na kojoj se zaštitar fizički nalazi. Tako je izbjegnuta mogućnost manipulacije u smislu da se “naljepnice” s mjesta očitavanja prenesu na neko drugo mjesto i tamo očitaju, možda i više njih u nekom vremenskom razmaku.

Prednosti online nadzora obilaska zaštitara

Osim što zaštitarskoj tvrtki omogućava uvid u kretanje zaštitara, velika prednost online nadzora obilaska je što dojavni centar odmah ima informaciju o odstupanju od procedure na temelju koje može reagirati. Bitna je i mogućnost pouzdanog i preciznog izvještavanja korisnika zaštitarskih usluga i dokazivanja da su dogovorene procedure u cijelosti provedene, a i samom korisniku se može omogućiti uvid u točnost obilaska putem izvještaja ili izravno omogućavanjem web pristupa.

Širok raspon mogućnosti primjene GuardPatrol usluge

Zaštitarski dojavni centri mogu mobilnu aplikaciju koristiti i za nadzor nad provedbom dogovorenih servisa sustava tehničke zaštite ako se na uređaj koji treba servisirati, primjerice alarmnu centralu, nalijepi QR kod / NFC tag koji serviser treba očitati kada dođe na lokaciju.

U tijeku je razvoj novih funkcija kao što su omogućavanje dvosmjerne komunikacije između zaštitara i dojavnog centra, SOS tipka na mobilnoj aplikaciji ili slanja fotografija sa kontrolnih točaka putem aplikacije.

Obzirom da se na isti način može provjeriti točnost dolaska na bilo koju lokaciju i bilo kojim poslom, na primjer obilazak pacijenata ili čišćenja hotelskih soba, u tijeku je i razvoj nadzora točnog dolaska u obliku usluge koja će biti ponuđena tržištu.

Željko Babić, Alarm automatika