Zaštitarski psi u ZoPZ-u

Zaštitarski psi (također poznati i kao psi čuvari odnosno čuvarski psi) u hrvatskim zaštitarskim zakonima nalaze se već više od 26 godina, a još uvijek nisu doneseni propisi i rješenja potrebni da se ti isti psi konačno počnu koristiti u svrhu privatne zaštite osoba i imovine

Miomir Jaćimović, Glavni sindikat HR zaštitarstva

“Stari” Zakon o zaštiti osoba i imovine propisivao je u u čl. 82. st. 1. toč. 6. da će ministar unutarnjih poslova donijeti propise o izobrazbi, uvjetima polaganja, programu i načinu polaganja ispita za psa čuvara, te načinu provjere znanja i vještine izvježbanoga psa čuvara, a u čl. 82. st. 5. toč. 2. da će ministar unutarnjih poslova rješenjem odrediti (uz suglasnost Hrvatskoga kinološkog saveza) sportsku udrugu ili fizičku osobu za izobrazbu pasa čuvara.

Zakon o zaštiti osoba i imovine primjenjivao se od 1. prosinca 1996., sve do 30. travnja 2003., odnosno do stupanja na snagu prvog Zakona o privatnoj zaštiti (dalje: ZoPZ).

Godine 2003. oprostili smo se od Zakona o zaštiti osoba i imovine, a da nikad nisu doneseni prethodno spomenuti propisi i rješenja koji se odnose na pse čuvare. Nazivali su ih psima čuvarima i čuvarskim psima, a da pri tome samim čuvarima nije bilo dopušteno koristiti te iste čuvarske pse. Tako je bilo sve do 18. ožujka 2010. kad su (izmjenama i dopunama ZoPZ) konačno (i logično) postali zaštitarski psi. Važeći ZoPZ na snazi je od 20. veljače 2020., dakle već više od tri godine.

Što propisuje ZoPZ?

Članak 2. st. 1. toč. 33. važećeg ZoPZ propisuje da je zaštitarski pas posebno izvježban pas koji se koristi u obavljanju poslova tjelesne zaštite. Članak 42. važećeg ZoPZ propisuje:

(1) Pri obavljanju poslova tjelesne zaštite zaštitar i zaštitar specijalist mogu koristiti zaštitarskog psa.
(2) Uvježbanost zaštitarskog psa i osposobljenost zaštitara i zaštitara specijalista vodiča psa dokazuje se ispravom koju je izdala ovlaštena pravna ili fizička osoba, ustanova ili udruga za uvježbavanje pasa i obuku vodiča u svrhu zaštite osoba i imovine.
(3) Zaštitarski pas mora biti u vlasništvu ili na korištenju u pravnoj osobi ili kod obrtnika koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.
(4) Popis ustanova za izobrazbu pasa koji se koriste pri obavljanju poslova tjelesne zaštite utvrdit će ministar odlukom.

Članak 45. važećeg ZoPZ propisuje:
(1) Ovlasti osoba kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite su:
1. provjera identiteta osoba
2. davanje upozorenja i naredbi
3. privremeno ograničenje slobode kretanja
4. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava
5. osiguranje mjesta događaja
6. uporaba sredstava prisile.

(2) Sredstva prisile su: tjelesna snaga, raspršivači dozvoljenih neškodljivih tvari, sredstva za vezivanje (lisice ili druga prikladna sredstva), zaštitarski pas i vatreno oružje.
(3) Čuvari ne smiju primjenjivati ovlasti iz stavka 1. točke 6. ovoga članka.

Članak 55. važećeg ZoPZ propisuje:
(1) Zaštitarski pas može se koristiti u obavljanju poslova tjelesne zaštite samo pod nadzorom zaštitara i zaštitara specijalista koji je osposobljen za uporabu zaštitarskog psa i uz uporabu zaštitne košare i povodca te na način kojim se neće izazvati uznemirenost građana.
(2) Zaštitarski pas smije se koristiti samo za osiguranje osoba i objekata unutar štićenog perimetra.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pod nadzorom posebno obučenog vodiča, koji ima ovlast za obavljanje poslova zaštitara i zaštitara specijalista, zaštitarski pas može se koristiti za osiguranje zaštićenih dijelova prirode utvrđenih propisima o zaštiti prirode.
(4) Zaštitarski pas smije se upotrijebiti kao sredstvo prisile:
1. kada su ispunjeni uvjeti za upotrebu tjelesne snage, sa zaštitnom košarom i povodcem
2. kada su ispunjeni uvjeti za upotrebu vatrenog oružja, bez zaštitne košare i bez povodca.
(5) Prije uporabe zaštitarskog psa zaštitar i zaštitar specijalist dužni su upozoriti osobu da će prema njoj uporabiti psa kao sredstvo prisile ako ne postupi po izdanoj naredbi.
(6) Osposobljavanje zaštitara za uporabu zaštitarskog psa i školovanje zaštitarskih pasa provode pravne osobe kojima je Ministarstvo izdalo ovlaštenje za obavljanje tih poslova.
(7) Popis ustanova za izobrazbu pasa koji će se koristiti u primjeni ovlasti zaštitara te program i način osposobljavanja zaštitara za uporabu zaštitarskog psa, školovanja zaštitarskih pasa te način polaganja ispita o osposobljenosti zaštitara i zaštitarskog psa propisuje pravilnicima ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove obrazovanja te ministra nadležnog za poljoprivredu.

Članak 100. st. 3. ZoPZ, između ostalog, propisuje da će ministar unutarnjih poslova u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz čl. 30. st. 2. ZoPZ (što je bitno isključivo zbog zaštitara-specijalista), te čl. 55. st. 7. ZoPZ (što je bitno isključivo zbog zaštitarskih pasa). Važeći ZoPZ na snazi je već više od tri godine, a zaštitarskih pasa i zaštitara-specijalista i dalje nema. Još nevjerojatnije zvuči činjenica da se zaštitarski psi (također kao psi čuvari odnosno čuvarski psi) u hrvatskim zaštitarskim zakonima nalaze već više od 26 godina, a da još uvijek nisu doneseni propisi i rješenja potrebni da se ti isti psi konačno počnu koristiti u svrhu privatne zaštite osoba i imovine.