20.10.2022.

Godišnja analiza: Sektor privatne zaštite uspješno odgovara potrebama tržišta

Za potrebe Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore, HGK - Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti i časopisa "Zaštita" izrađena je analiza osnovnih pokazatelja o radu i poslovanju poduzeća unutar sektora DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE čija je osnovna djelatnost pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

Cilj ove analize je kontinuirano praćenje osnovnih poslovnih i drugih procesa unutar djelatnosti Privatne zaštite, kao i sagledavanja tržišnih odnosa i važnosti poslovanja u ukupnom gospodarstvu RH. Analiza sektora privatne zaštite je prvenstveno usmjerena na poslovanje zaštitarskih tvrtki i obrta koja se uglavnom bave tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine (posebno se ne uzimaju u obzir neki drugi segmenti jer su sadržani u prethodne dvije, kao npr., pratnja novca, CDS, mehanička zaštita i slično) kao najvažnijeg segmenta djelatnosti po ukupnom prihodu i broju zaposlenih.

Metodologija

Analizu sektora privatne zaštite proveo je Ekonomski institut Zagreb (EIZ). Prilikom izrade analize EIZ je kontinuirano bio u kontaktu s HCZ-om, te uvrštavao sve dobivene komentare.

Osnovne informacije o izvršenoj analizi su slijedeće:

  • Analiza je provedena na podacima Financijske agencije (FINA) kojima raspolaže EIZ u vremenskom periodu 2011. – 2021.
  • Analiza je provedena na trgovačkim društvima i obrtima iz sektora N80.10 i N80.20 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. (NKD). Osim trgovačkih društava i obrta iz ovih dvaju sektora, u analizu je uključena i tvrtka FINA GOTOVINSKI SERVISI d.o.o. Zagreb (FINA GS) koja je svrstana u NKD sektor K64.99 (Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova) zbog veličine ukupnih prihoda i broja zaposlenih u obavljanju svoje osnovne djelatnosti privatne zaštite, pratnje i prijevoz te distribuciju novca i vrijednosti.
  • Ovom analizom nisu obuhvaćeni: (1) fizičke osobe (obrti) koji djeluju unutar djelatnosti N80.10; (2) unutarnje čuvarske službe; (3) poduzeća koje posjeduju licencu za poslove privatne zaštite, ali većinu prihoda ostvaruju izvan djelatnosti N80.10 i N80.20; te (4) poduzeća koje nemaju licencu za obavljanje poslova privatne zaštite.
  • Nadalje, analiza je provedena posebno za dva podsektora unutar sektora Privatne zaštite, a to su: (1) Tehnička zaštita; i (2) Tjelesna zaštita.
  • Pokazatelji poslovanja poduzeća, koji su korišteni u ovoj analizi, su prikazani u Tablici 1. Vrijednosti svih monetarnih pokazatelja prikazana je u nominalnim vrijednostima tekuće godine u hrvatskim kunama (HRK).

 

ANALIZA DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE – Pokazatelji poslovanja u periodu od 2019. do 2021. je dostupna na poveznici HCZ-a