25.8.2021.

Međimurske vode provele implementaciju i certifikaciju međunarodne norme za sigurnost, otpornost i sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

Međimurske vode uspješno su provele projekt implementacije i certifikacije nove međunarodne norme "HRN EN ISO 22301:2019, Sigurnost i otpornost - Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja".

Nakon opsežnog audita (provjere) implementacije sustava, koji je proveo akreditirani međunarodni tim auditora iz Budimpešte, Skopja i Zagreba, najveća svjetska certifikacijska organizacija DNV (Det Norske Veritas, sa sjedištem u Oslu) izdala je certifikat ISO 22301 (po akreditaciji UKAS London) Međimurskim vodama.

Implementacijom zahtjeva nove međunarodne norme ISO 22301 Međimurske vode će, kao prva certificirana organizacija po ovoj normi u Međimurskoj županiji i prva u Hrvatskoj u djelatnostima javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sustavno, učinkovito i ekonomično upravljati svojim kontinuitetom poslovanja, na dobrobit, kvalitetu, sigurnost i zadovoljstvo korisnika i svih zainteresiranih strana.

ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju, sa sjedištem u Ženevi) je u ovim kriznim vremenima, zbog COVID-19 pandemije i drugih izraženih prirodnih nepogoda i ostalih rizika, objavivši besplatno novu normu ISO 22301, pozvala sve organizacije u svijetu za sustavan pristup osiguranju i upravljanju kontinuitetom poslovanja.

Međimurske vode prepoznale su i prihvatile ovaj poziv i model poslovne izvrsnosti, svjesne važnosti i potrebe kontinuiteta svojih djelatnosti javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Međimurske županije.

Osnove "Sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja - ISO 22301"

Kontinuitet poslovanja, prema normi ISO 22301, sposobnost je organizacije da nastavi isporuku proizvoda i usluga u prihvatljivim rokovima s unaprijed definiranim kapacitetom tijekom poremećaja.

Pritom je poremećaj svaki incident, bilo predviđen ili nepredviđen, koji uzrokuje neplanirano, negativno odstupanje od očekivane isporuke proizvoda i usluga prema ciljevima organizacije.
U skladu sa zahtjevima norme ISO 22301 organizacija uspostavlja, provodi, održava i kontinuirano poboljšava sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja, uključujući potrebne procese i njihove interakcije.

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja uključuje sljedeće komponente: politiku, kompetentne osobe s definiranim odgovornostima, procese upravljanja i dokumentirane informacije koje podupiru operativnu kontrolu i omogućuju evaluaciju uspješnosti.

Procesi upravljanja odnose se na: politiku, planiranje, provedbu i rad, procjenu uspješnosti, pregled upravljanja i kontinuirano poboljšavanje.

Dosljednom primjenom sustava upravljanja kontinuitetom prema ISO 22301 svaka organizacija može ostvariti sljedeće prilike i prednosti:

  • Iz poslovne perspektive: podupiranje njezinih strateških ciljeva, stvaranje konkurentske prednosti, zaštita i jačanje njezina ugleda i vjerodostojnosti, doprinos organizacijskoj otpornosti.
  • Iz financijske perspektive: smanjenje pravne i financijske izloženosti, smanjenje izravnih i neizravnih troškova poremećaja.
  • Iz perspektive zainteresiranih strana: zaštita života, imovine i okoliša, uzimajući u obzir očekivanja zainteresiranih strana, pružanje povjerenja u sposobnost organizacije da uspješno ostvaruje svoju svrhu i ciljeve.
  • Iz perspektive unutarnjih procesa: poboljšanje sposobnosti poslovnih procesa da ostanu učinkoviti tijekom poremećaja, učinkovito i djelotvorno pokazivanje proaktivne kontrole rizika, rješavanje operativnih ranjivosti.

 

Specifičnosti "Sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja - ISO 22301" u društvu Međimurske vode

Međimurske vode imaju uspostavljen i održavan "Integrirani sustav kvalitete" koji se temelji na dva sustava upravljanja po međunarodnim normama: sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (ISO 22301), kao i brojnim utvrđenim zakonskim i ostalim zahtjevima.

Njegova primjena treba osigurati: postizanje utvrđene vizije, misije i ciljeva poslovanja, povećanje povjerenja i zadovoljstva korisnika pruženim uslugama i proizvodima, smanjenje troškova poslovanja učinkovitijom provedbom procesa i kontinuitet poslovanja.

Sustav čine procesi u dvije skupine: operativni procesi i procesi podrške.

S obzirom na glavne djelatnosti utvrđeni su sljedeći operativni procesi (procesi u kojima se ostvaruje nova vrijednost): strateško upravljanje, upravljanje projektima razvoja javne vodoopskrbe i javne odvodnje, upravljanje nabavom, informiranje i priključenje korisnika na sustav javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, upravljanje javnom vodoopskrbom, upravljanje javnom odvodnjom i pročišćavanje otpadnih voda te upravljanje odnosima s korisnicima.

U procese podrške operativnim procesima spadaju: upravljanje ljudskim resursima, upravljanje imovinom i materijalnim resursima, upravljanje informacijskim sustavom, upravljanje financijskim resursima, skupina procesa za upravljanje usklađenošću i rizicima, te skupina procesa za upravljanje kvalitetom i poboljšanjima.

Kompletnom dokumentacijom sustava (priručnik, procesi, planovi, izvještaji, radne upute, obrasci, zapisi) upravlja se kroz informacijski sustav za upravljanje poslovnim procesima "iGrafx".

Više na stranicama Međimurskih voda