9.1.2024.

Na snagu stupaju nova pravila za jačanje kibersigurnosti institucija EU-a

Nova Uredba o kibersigurnosti kojom se utvrđuju mjere za visoku razinu zajedničke kibersigurnosti u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije stupila je na snagu 7. siječnja 2024.

Uredbom se utvrđuju mjere za uspostavu unutarnjeg okvira za upravljanje, upravljanje i kontrolu kibersigurnosnih rizika za svaki subjekt Unije te se uspostavlja novi Međuinstitucijski odbor za kibersigurnost (IICB) radi praćenja i potpore njezinoj provedbi od strane subjekata Unije.

Njime se osigurava prošireni mandat tima za hitne računalne intervencije za institucije, tijela, urede i agencije EU-a (CERT-EU) kao koordinacijskog centra za prikupljanje obavještajnih podataka o prijetnjama, razmjenu informacija i odgovor na incidente, središnjeg savjetodavnog tijela i pružatelja usluga.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: „Budući da kiberprijetnje postaju sve raširenije, a kibernapadi sve sofisticiraniji, postizanje visoke zajedničke razine kibersigurnosti u svim subjektima Unije ključno je za osiguravanje otvorene, učinkovite, sigurne i otporne javne uprave EU-a. Uredbom se jača kibersigurnost subjekata Unije i usklađuje administracija EU-a sa standardima država članica, kao što je Direktiva o visokim zajedničkim razinama kibersigurnosti u cijeloj Uniji, poznata i kao Direktiva NIS 2. Brzo donošenje Uredbe dokazuje predanost EU-a tim ciljevima. Sada pozivam suzakonodavce da se brzo uključe u pregovore o usporednoj Uredbi o sigurnosti podataka.”

Izvor: Pametni-gradovi.eu

Foto: Markus Spiske / Unsplash