11.2.2022.

Obilježavanje Dana europskog broja 112 u Republici Hrvatskoj

Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav te se ove godine obilježava 31. rođendan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u Europskoj uniji.

Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je 11. veljače (11.2.) ustanovljen kao Dan europskog broja 112.

Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe).

Tijela Unije pred broj 112 postavila su visoke standarde u pogledu pristupačnosti i funkcionalnosti. Svim građanima Unije nastoji se putem broja 112 pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Svaka država članica Unije dužna je primijeniti propisane standarde, što Europska komisija redovito prati utvrđenim načinima i kriterijima.

Broj 112, trenutno je jedini hitan broj u devet europskih država: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Izvan Unije broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu, kao jedini hitan broj ili uz druge nacionalne hitne brojeve.

Broj 112 u Hrvatskoj

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine. Uspostavljen je sustav centara 112 kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

Sustav zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima, komunikacijski koordinira hitne, spasilačke i druge službe te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

Na državnoj razini djeluje Operativni centar civilne zaštite koji prikuplja i razmjenjuje informacije od značaja za provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u redovnim uvjetima; operativno koordinira rad centara 112 te osigurava komunikacijsku koordinaciju drugih sudionika civilne zaštite na državnoj razini u izvanrednim situacijama; pruža operativno-komunikacijsku i analitičku potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske te predstavlja operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u području civilne zaštite.

Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno - dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose. Prema potrebi županijski centri 112 aktiviraju i druge operativne snage sustava civilne zaštite.

Najvažnije značajke i prednosti broja 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:

•    Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.
•    Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima.
•    Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.
•    Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji.
•    Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.

Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama čini osnovu informacijskog i komunikacijskog  sustava civilne zaštite.

Aktualni podaci

Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2021. na broj 112 zaprimljeno je nešto više od 32.000.000 poziva. Od navedenog broja poziva njih nešto više od 15.400.000 ili 48 posto bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite. Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112. Naime, promatrajući razdoblje prvih pet godina (2005. - 2009.) od uvođenja broja 112 u Republici Hrvatskoj vidljivo je kako je u ukupnom broju poziva njih 77 posto bilo nenamjenskih i zlonamjernih, a što je u značajnoj mjeri otežavalo rad sustava 112.

Za razliku od navedenog razdoblja, tijekom zadnjih 5 godine (od 2017. - 2021.) broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva u strukturi ukupnog broja poziva na broj 112 pao je na 30 posto, odnosno na 18 posto u 2021. godini. U 2021. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.872.866 poziva od kojih je 1.531.275 bilo namjenskih. Prošle je godine  zabilježeno 583.532 događaja od kojih je 324.659 bilo medicinskih, 177.715 sigurnosnih, 49.180 složenih i 31.978 vatrogasnih.

Utjecaj COVID-19

  • Radi ublažavanja pritiska na broj 112 zbog COVID-19, na inicijativu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uveden je broj 113, kao besplatni broj za sve informacije povezane s koronavirusom;
  • Broj 113 je aktiviran 18. ožujka 2020. godine. Ukupan broj poziva koji je upućen na broj 113 od njegove uspostave do kraja 2021. je 938.998, a tijekom 2021. godine bilo ih je 248.041;   
  • Bez obzira na postojanje broja 113 veliki broj poziva u vezi COVID-19 zabilježen je i na broju 112. Broj poziva je tijekom 2021. godine iznosio 42.497, što je ipak znatno manje u odnosu na 2020. godinu, kada ih je bilo 140.668.


U Republici Hrvatskoj je moguće zatražiti pomoć na klasični način putem fiksnog ili pokretnog telefonskog uređaja, putem SMS-a ili telefaks poruke upućene na broj 112 te e-poziva (eCall), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav. Mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112 uvedena je u uporabu 17. lipnja 2016. godine i namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112 (osobe s posebnim potrebama i osobe u specifičnim situacijama).

e-poziv (eCall) je poziv na broj 112 iz vozila koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji putem javnih elektroničkih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i centra 112. Razvoj usluge e-poziva potican je od strane Europske komisije kao važan doprinos povećanju sigurnosti u cestovnom prometu, ali i javnoj sigurnosti uopće. Tijekom 2021. godine u sustavu e-poziva zabilježeno je 2458 poziva iz vozila.

Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

  •     akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru
  •     hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca
  •     lociranje unesrećenog pozivatelja
  •     angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

 

Anketa o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, koju je Europska komisija provela 2017. godine, pokazala je kako 68 posto ispitanika u RH zna da je broj 112 dostupan u svim članicama EU, što je znatno više od prosjeka (EU: 49 posto), a čak 74 posto građana Republike Hrvatske zvalo bi broj 112 ako im je potrebna pomoć policije, vatrogasaca ili hitne medicinske pomoći u Hrvatskoj (EU: 61 posto).

Na broju 112 u Republici Hrvatskoj mogu se preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački). Prosječan godišnji broj poziva na stranim jezicima je nešto veći od 7.300.

U kontekstu navedenog Ravnateljstvu civilne zaštite je 29. listopada 2021., na svečanosti dodjele Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, dodijeljeno Posebno priznanje Hrvatske turističke zajednice za izniman doprinos turističkoj 2021. godini i svega uloženog kako bi Republika Hrvatska bila prepoznata kao poželjno i sigurno turističko odredište.

Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa.

Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko -  tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.

Brošura