3.5.2021.

Strože praćenje izvršavanja obveze energetske učinkovitosti za velika poduzeća

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 41/21), reguliran je obvezni energetski pregled velikih poduzeća na način da je uvedena obveza dostavljanja dokaza o provedenom pregledu, odnosno uvedenom sustavu upravljanja energijom ili okolišem Ministarstvu.

Tako je u članku 19. iza stavka 3. dodan novi stavak 4. koji glasi:  »(4) Velika poduzeća iz stavka 3. ovoga članka dužna su Ministarstvu dostaviti dokaz, odnosno certifikat o uvedenom sustavu upravljanja energijom ili okolišem koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih pregleda izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama i izviješće o energetskom pregledu napravljenom u sklopu tog sustava«.

U slučaju neizvršavanja ove obveze, uvedena je novčana kazna za veliko poduzeće i za odgovornu osobu.

 Iza članka 41.a dodan je članak 41.b koji glasi: (1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj veliko poduzeće pravna osoba ako ne dostavi u roku Ministarstvu dokaz o provedenom redovnom energetskom pregledu provedenom na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama sukladno članku 19. stavku 4. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba velikog poduzeća pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 15.000,00 kuna«.

 
Ispiši sadržaj stranice