9.7.2024.

U rad puštena 41 nova lokacija sustava za rano otkrivanje požara

Kontinuiranim razvojem OIV Fire Detect AI usluge, OIV je u 2024. godini uz postojećih 69 lokacija u potpunoj funkcionalnosti, u rad pustio dodatnu 41 lokaciju sustava, a sve s ciljem zaštite šuma, ljudskih života i imovine, sigurnosti građana Republike Hrvatske i turista tijekom turističke sezone te rane detekcije požara.

Uz postojećih sedam županija sustav se proširio u još dvije, Karlovačku i Vukovarsko – srijemsku županiju. Ujedno je dobio i dva nova nadzorno operativna centra u Karlovcu i Vinkovcima, čime osim morskih lokacija naše Društvo jača te osigurava zaštitu šuma i u kontinentalnom dijelu naše zemlje. Ovim proširenjem OIV pokriva više od polovice površine naših županija u kojima se događa najveći broj požara te kontinentalni dio područja šume Spačva koju krasi bogati ekosustav. Kako bi se navedeno ostvarilo, potreban je bio timski rad, a u projekt proširenja sustava bili su uključeni mnogi naši stručni inženjeri i tehničari.

Odabir lokacija

Kako bi se odabrale lokacije za smještaj kamera provode se dvije razine određivanja kriterija. Na prvoj razini određuju se kriteriji koje pojedina lokacija mora zadovoljiti, odabiru se moguće lokacije i između njih odgovarajućom metodologijom biraju one koje u najboljoj mjeri zadovoljavaju postavljene uvjete. Nakon odabira minimalnog skupa mogućih lokacija dolazi se do druge razine kod koje se odabiru prioriteti i redoslijed izgradnje potencijalnih motriteljskih jedinica.

U prvoj razini odabira lokacija prolazi se kroz sljedećih pet koraka:

  • definiranje kriterija za odabir lokacija,
  • izbor mogućih lokacija,
  • procjena u kolikoj mjeri pojedina lokacija zadovoljava postavljene kriterije,
  • primjena postupka višekriterijske analize za određivanje ukupnog stupnja zadovoljenja svih kriterija,
  • odabir optimalnih lokacija.

 

U drugoj razini određivanja prioriteta izgradnje lokacija, prvog od gore navedenih koraka nema. Lokacije su već određene, ali je između njih potrebno odrediti listu prioriteta i to se radi primjenom višekriterijske analize, s time da sada prolazimo kroz četiri koraka:

  • definiranje kriterija za odabir prioriteta izgradnje motriteljskih lokacija,
  • procjena u kolikoj mjeri pojedina iz liste lokacija zadovoljava postavljene kriterije,
  • primjena postupka višekriterijske analize za određivanje ukupnog stupnja zadovoljenja svih kriterija,
  • odabir redoslijeda izgradnje mreže motriteljskih stanica - svaka županija ima svoja posebna reljefna obilježja te je izgradnja mreže motriteljskih jedinica koja bi u potpunosti pokrila cijelo područje određene regije kompleksan zadatak.

 

Od čega se sastoji sustav?

Integrirani protupožarni video komunikacijski sustav sastoji se od video kamera montiranih na antenskim stupovima upravljivih po azimutu, elevaciji i zumu. Na svaki stup montirane su po dvije kamere dome tipa kako bi se pokrio vidokrug 360 stupnjeva. Kamere snimaju okoliš u fullHD rezoluciji, imaju mogućnost optičkog zuma do 32 puta te mogućnost automatskog i ručnog načina rada.

Automatski način rada uz pomoć naprednog algoritma sustava nadzire teren, a napredni postupci analize podataka omogućuju automatsku ranu detekciju šumskog požara. Također, prikupljeni podaci o stvarnim požarima koriste se za rad na daljnjim poboljšanjima algoritama umjetne inteligencije (AI). U slučaju da se kamera prebaci u ručni način rada to znači da operateri rade dodatne provjere. Sve što vide operateri u NOC-evima, vide i vatrogasni zapovjednici na terenu na zaslonu mobitela.

Isto tako, valja napomenuti kako je OIV infrastruktura prisutna na najvišim i najatraktivnijim lokacijama RH i pruža najbolju optičku vidljivost najugroženijih područja. Pored lokacija OIV-a kamere su montirane na objektima mobilnih operatera, objektima u vlasništvu trgovačkih društava koja pružaju komunalne usluge i motrionicama Hrvatskih šuma. Za potpunu funkcionalnost sustava, osim spomenutih video kamera, potrebno je osigurati i telekomunikacijsku infrastrukturu za prijenos podataka županijskih nadzorno operativnih centara te OIV-ovog cloud podatkovnog centra u kojem je instaliran AI softver s aplikacijom za analizu fotografija s kamera i prikaz na zaslonima operaterskih računala.

Kako bi se omogućila isporuka fotografija u realnom vremenu kamere su spojene vlastitom prijenosnom mrežom s OIV-ovim serverom. Aplikacija, koju je razvio FESB, koncipirana je na sljedeći način – nakon što detektira požar, automatski se aktivira alarm koji ima informaciju o točnoj lokaciji detektiranog požara. Također, aplikacija ima mogućnost simuliranja požara u stvarnom vremenu (propagator) čiji je cilj na temelju stvarnih meteoroloških podataka preduhitriti širenje požara.

Kao što smo ranije spomenuli, sustav se kontinuirano razvija te nadograđuje sa sve više dodatnih mogućnosti. Naime, zbog klimatskih promjena, posebice globalnog zatopljenja te sve većih temperaturnih skokova, posebno u zemljama Mediterana koje se svake godine suočavaju sa sve većim razmjerima požarnih katastrofa, za proširenje OIV Fire Detect AI sustava, osim na području RH sve veći interes iskazuju i zemlje u inozemstvu.

 

to je OIV Fire Detect AI?

OIV Fire Detect AI predstavlja integrirani, napredni te inteligentni komunikacijski sustav za video nadzor udaljenih lokacija i rano otkrivanje požara otvorenog prostora u stvarnom vremenu. Misija i cilj ovog sustava su zaštita ljudskih života, imovine, šuma i šumskog eko sustava te smanjenje broja požara širih razmjera. Sustav omogućuje nadzor i ranu detekciju požara na nepristupačnim lokacijama, provjeru požara dojavljenih od strane građana te daljinski nadzor tijekom akcije gašenja požara.

Za potrebe naručitelja, Hrvatskih šuma, u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) iz Splita prva implementacija sustava započela je još 2018. kada su u svojoj punoj funkcionalnosti u rad puštene 43 lokacije. Konstantnim ulaganjem u poboljšanje sustava isti se nadograđivao novim lokacijama te je do 2024. video nadzorom pokriveno 69 lokacija. Time je operaterima u sedam županijskih operativnih središta (Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Gospić, Rijeka i Pula) u kojima se događa najveći broj požara osiguran režim rada sustava 24/7, a koji aktivnim radom na sustavu u realnom vremenu imaju informaciju o situaciji na terenu i te informacije prenose vatrogasnim zapovjednicima. Uz spomenuta županijsko operativna središta fotografije s kamera dostupne su i u središnjem državnom centru odnosno Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama gdje se motri sustav i upravlja kamerama u slučaju požara.

Zrinka Čule, specijalistica za nove tehnologije, OIV
Nenad Latin, stručnjak koordinator za nove tehnologije, OIV