12.2.2021.

U sektoru privatne zaštite trenutno radi 16.200 aktivnih zaštitara, čuvara i tehničara

Prema novoažuriranim podacima iz Ministarstva unutarnjih poslova RH o pravnim osobama i obrtima sa odobrenjem za djelatnost privatne zaštite (za veljaču 2021.), u Republici Hrvatskoj trenutno 268 pravih osoba ima odobrenje MUP-a za djelatnost u sektoru privatne zaštite.

Od tog broja 155 pravnih osoba registrirano je za tehničku zaštitu, 44 za tjelesnu zaštitu, a 69 za tjelesnu i tehničku zaštitu. Broj obrta koji imaju odobrenje za početak rada (privatna zaštita) je 120.

Za djelatnost privatne zaštite u RH registrirano je ukupno 39.375 osoba s izdanim dopuštenjima za poslove privatne zaštite, od čega je ukupno 16.245 aktivnih. Zaštitara s dopuštenjima ukupno ima 33.111 (12.937 aktivnih), čuvara 3869 (1989 aktivnih) i zaštitara-tehničara 2395 (1319 aktivnih).