11.5.2022.

Sudjelovanje na seminaru na temu pozitivnih mjera kao mehanizma borbe protiv strukturne diskriminacije u Europi

U organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET) i Slovačkog nacionalnog centra za ljudska prava, dana 10. svibnja 2022. godine., održan je online seminar na temu pozitivnih mjera kao mehanizma borbe protiv strukturne diskriminacije u Europi, na kojem je sudjelovala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Seminar je okupio brojne predstavnike/ce tijela za jednakost te otvorio prostor za razmjenu informacija i iskustava vezanih uz primjenu posebnih mjera. U raspravi je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević, koji je u okviru diskusije o posebnim mjerama u kontekstu političke participacije ukazao na različitu prvostupanjsku sudsku praksu u Republici Hrvatskoj vezanu uz dvije lokalne kandidacijske liste na kojima su više od 60% kandidata/kinja činile žene, pri čemu je jedan sud zauzeo stajalište da se radi o postupku  koji ima za cilj uspostavljanje bolje zastupljenosti žena u politici, a drugi sud je zauzeo stajalište da se radi o prekršaju. Stoga je istaknuo da je važno uzeti u obzir širi kontekst očekivanih učinaka kod planiranja posebnih obveza te pozvao predstavnike/ce drugih tijela za jednakost na razmjenu iskustava o eventualnim sličnim slučajevima.

Istovremeno, predstavljeno je i izvješće EQUINET-a pod naslovom „Exploring positive action as a means to fight structural discrimination in Europe“, u kojem se razmatra priroda i svrha posebnih mjera, međunarodni i europski pravni okvira za njihovu primjenu, uloga tijela za jednakost u odnosu na posebne mjere te učinkovitost mjera.