22.11.2021.

Konferencije o aktualnim temama zaštite na radu i zaštite zdravlja

Vitomir Begović

U ozračju novog Strateškog okvira EU  za sigurnost i zdravlje na radu 2021.-2027.kao i specifičnih okolnosti radnih uvjeta, kraj 2021.godine obilježit će nekoliko značajnih stručnih konferencija o aktualnim temama iz područja zaštite na radu i  zaštite zdravlja radnika, na kojima će sudjelovati respektabilni sudionici. Bit će to i prilika za nazočnost tim događajima poslodavaca, njihovih ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnih povjerenika, predstavnika radničkih vijeća, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima, predstavnika ministarstava, inspekcijskih službi, strukovnih udruga, komora i drugih zainteresiranih za ovu izuzetno važnu problematiku.

U organizaciji  Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Slovenije ,a pod pokroviteljstvom predsjedanja Republike Slovenije Vijećem Europske unije, u Ljubljani će se 1. prosinca 2021.održati Međunarodna konferencija "Budućnost je ovdje: sigurnost i zdravlje na radu".

Poruka konferencije je : „Nadolazećim rizicima i izazovima za sigurnost i zdravlje radnika možemo upravljati ako smo dobro pripremljeni za njih. Budućnost je tu!“

Na skupu će se govoriti  o megatrendovima i mogućim pravcima razvoja sigurnosti i zdravlja na radu. U predstavljanju najnovijih saznanja sudjelovat će brojni stručnjaci iz Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Sveučilišta u Mariboru i Sveučilišta u Ljubljani. Teme će biti vezane za uvođenje suvremenih tehnologija, zaštitu okoliša, psihosocijalne rizike i mentalno zdravlje zaposlenika u digitalnom radnom okruženju, radu od kuće, kao i povratku na posao nakon dugog izostanka zbog bolesti COVID-19. Svoja  mišljenja iznijet će i predstavnici socijalnih partnera, nadležnih ministarstava i Europske komisije.

Konferencija će se održati putem video konferencijske platforme Zoom na slovenskom i engleskom jeziku, uz  osigurano simultano prevođenje. Kotizacija se ne naplaćuje. Prijava se može izvršiti do 30. studenog 2021. na sljedećoj web poveznici: https://cankarjevdom.eventsair.com/2021vzd/registracijaregistration

Sigurnost  i zdravlje na radu u svijetu rada koji se mijenja

Ustanova "Euro Educa" i tvrtka Euro Zitel Control u suradnji s konzultantom mr. sig. Vitomirom Begovićem organiziraju 25. studenoga 2021. u Zagrebu, Konferenciju "Sigurnost i zdravlje na radu u svijetu rada koji se mijenja“.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. Navedene okolnosti usmjerile su sadržaj i teme ove konferencije. U proteklih godinu dana doneseno je i / ili izmijenjeno niz propisa i direktiva iz područja zaštite na radu.
Dio izmjena uvjetovan je širenjem zaraze koronavirusom. Poslodavci su u obvezi primijeniti izmijenjene propise, i uskladiti procjene rizika temeljem novih propisa.

Inspektori rada u području zaštite na radu nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Uz obveze propisane poslodavcima u odnosu prema radnicima, inspektori nadziru i propisane obveze u odnosu prema osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno volonterima, osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, učenicima i studentima na praktičnoj obuci.

Prema pokazateljima najviše kazni na mjestu počinjenja prekršaja izrečeno je jer poslodavac nije procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, ili procjena rizika nije bila dostupna radniku na mjestu rada; zatim, zbog izostanka obavijesti nadležnog tiejla inspekcije odmah po nastanku smrtne ozljede i ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad;poslodavac nije osigurao da pristup mjestima rada na kojim se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu; te posodavac nije provodio zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao nacionalni osiguravatelj provodi postupak i utvrđuje prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, no isto tako Zavod ima i obvezu provoditi i određene ”nepopularne mjere”, među kojima su između ostalog i regresiranje troškova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti koje su nastale kao posljedica nepoštivanja propisa s područja zaštite na radu. Tijekom izlaganja biti će pojašnjeno što je regres i regresno pravo, pravni okvir za pokretanje regresa, prikazujući korake cjelovitog procesa regresiranje troškova ozljede na radu od poslodavca.

Nadalje, će biti riječi o trenutačnoj situaciji u Hrvatskoj vezano uz bolest COVID-19 i preventivne mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječilo njezino širenje na radnom mjestu.Sudionici će biti upoznati s ulogom Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19, novim propisima iz područja zaštite zdravlja radnika na radu, sudjelovanjem specijaliste medicine rada u procjeni rizika na radnom mjestu, kao i postupkom donošenja novog pravilnika za radna mjesta s posebnim uvjetima rada.

Predstavljanje radnika na područjima zdravlja i sigurnosti na radu postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije.Takve oblike predstavljanja nalazimo u čitavoj Europi. To je najrasprostranjeniji oblik predstavljanja radnika na razini poduzeća. Svi raspoloživi dokazi i informacije ukazuju na blisku povezanost postojanja takvog predstavljanja i sustavnije organizacije prevencije.

Europske i brojne nacionalne strategije prevencije ne pridaju dovoljnu pozornost značajnom potencijalu predstavljanja radnika na području zaštite na radu, iako to često može biti ona prevaga između prevencije kao pukog odrađivanja samo da bi se moglo navesti postojanje prevencije i aktivne politike koja polazi od potreba očuvanja radne poasbnosti radnika. Glavni pristup promicanju zastupljenosti radnika na području zaštite na radu ostvaruje se kroz izbor povjerenika zaštite na radu, tj. radnika koji imaju poseban mandat zastupati i predstavljati interese radnika u pitanjima zaštite na radu.

Mandat koji povjerenici zaštite na radu imaju, na temelju zakona ili kolektivnog ugovora, omogućava  im prava, obveze i odgovornosti. Kao što je slučaj i s izabranim povjerenicima radnika za zaštitu na radu, predstavljanje radnika u pitanjima zaštite na radu također se odvija kroz Odbor zaštite na radu i Radničko vijeće.

Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN, 105/20) propisuju se minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, kojih se moraju pridržavati poslodavci i radnici. Pravilnik dijelom uređuje i materiju zaštite na radu za vrijeme rada od kuće.U predmetni  Pravilnik su uključene i odredbe Zakona o gradnji i Zakona o zaštiti od požara.Na konferenciji  će se ukazati na nove obveze poslodavca koje proizlaze iz Pravilnika s posebnim osvrtom na građevine namijenjene za rad i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i protupožarnu zaštitu.

Novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) donosi niz promjena u području gospodarenja otpadom i neke nove obveze. Određene obveze se ukinute, a utvrđene su i neke nove.
Gospodarenje otpadom na održiv način, osim što je okolišno prihvatljivo, donosi i velike uštede za one gospodarske subjekte koji će na vrijeme prepoznati značaj smanjenja nastanka otpada u svojim proizvodnim procesima.Poseban naglasak na konferenciji bit će usmjren na obveze malih i srednjih poduzeća u postupanju s otpadom, kao i na prekršajne odredbe Zakona.

Detaljnije informacije o Konferenciji možete saznati na: https://zitel.hr/savjetovanje_2511/


Nacionalna godišnja stručna Konferencija zaštite na radu.

U organizaciji Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. i  uz stručnu podršku Udruge za promicanje zaštite u Zagrebu će se 9. prosinca 2021. održati tradicionalna nacionalna godišnja stručna Konferencija zaštite na radu.

U središtu tog cjelodnevnog skupa kojeg je moderator  mr.sig. Vitomir Begović, bit će obilježavanje  50. obljetnice najstarije strukovne udruge - Udruge za promicanje zaštite, a cjelokupnim sadržajem konferencije dominirat će teme vezane za ; Hrvatsku u vrijeme i nakon COVID-19; ubrzanu robotizaciju i digitalizaciju u vrijeme COVID-19, nove podzakonske propise; organizaciju i provedbu obrazovanja u okviru studija sigurnosti i zaštite na radu u Sloveniji; značaju stručnog osposobljavanja u  prevenciji  teških incidenata;  te o  djelovanju inspekcije zaštite na  radu u specifičnim uvjetima.

Nakon izlaganja održati će se i okrugli stol na kojem će sudjelovati istaknuti stručnjaci iz ministarstva, javnih ustanova, instituta,inspekcijskih službi,udruga i tvrtki , kako bi kroz raspravu iskazali svoja proimišljanja i rješenja, kako ostvariti sigurno i zdravo radno okruženje, i dobrobit radnika u uvjetima pandemije Coronavirusa, ali i svakodnevnog  razvoja  robotizacije i digitalizacije.

Kao dio stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, zaposlenih u ovlaštenim tvrtkama za zaštitu na radu, održati će se praktične radionice s temom „Ispitivanja radne opreme“.
Više informacija o Konferenciji možete saznati na https://skup-znr.zirs.hr/

Zašto iskoristiti priliku i  uključiti se u rad navedenih skupova?

IV industrijska revolucija zahtjeva odgovorne i sustavne mjere ekonomske, socijalne i obrazovne politike u svrhu primjerene  prilagodbe suvremenim zahtjevima tržišta rada. Rast i razvoj znanja i vještina zaposlenika moraju ići u korak s tehnološkim razvojem. Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika. Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti  može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo.

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje  potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava,  ostvarivanje  poslovnih planova, produktivnosti,  konkurentnosti, gospodarskog rasta te za  materijalnu sigurnost pojedinca  i njegove obitelji.Pojava novih zanimanja i novih načina rada, sve veći broj novih vrsta radnih mjesta i oblika rada te velik broj samozaposlenih osoba
predstavljaju izazov.Nadalje se posebno ukazuje da mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća čine gotovo 93 posto svih poduzeća u EU-u. Često im manjka znanja i resursa za ispunjavanje zahtjeva u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, zbog čega se suočavaju s poteškoćama pri provedbi odgovarajućih mjera o sigurnosti i zdravlju na radu.

U vremenu brzih promjena i izazova u svijetu rada, radi  promicanja i pomicanja granica znanja od izuzetne je važnosti razmjena iskustva, dobre prakse i stjecanje novih znanja,a konferencije, okrugli stolovi, radionice i panel rasprave, najbolji su način susreta i interakcije zainteresiranih sudionika, i relevantnih dionika.