11.10.2021.

Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa 13. listopada 2021.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa 13. listopada svake godine obilježava se na inicijativu Ujedinjenih naroda još od 1989. godine, kao odgovor na poziv za promicanje globalne kulture svjesnosti o riziku i smanjenju rizika od katastrofa, odnosno promišljanja načina na koji ljudi i zajednice diljem svijeta smanjuju svoju izloženost katastrofama i podižu svijest o važnosti upravljanja rizicima s kojima se suočavaju. Ovogodišnji Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen je jačanju suradnje sa zemljama u razvoju kako bi značajno smanjile svoje štete i gubitke približavajući se tako ciljevima Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa.

Na svjetskoj razini posljednjih desetljeća broj katastrofa i s njima povezanih ljudskih i materijalnih gubitaka neupitno je u porastu. Katastrofe, od kojih su mnoge pojačane utjecajem klimatskih promjena, negativno utječu na ulaganje u održivi razvoj i postizanje željenih ishoda. Iznenadne katastrofe uzrok su raseljavanju milijuna ljudi svake godine i pokretači velikih migracija. Tijekom treće svjetske konferencije UN–a o smanjenju rizika od katastrofa 2015. godine u japanskom Sendaiju, naglašeno je kako katastrofe uzrokuju najteže posljedice na lokalnoj razini uzrokujući značajne gubitke i štete te je stoga lokalnoj razini potrebno hitno jačanje kapaciteta. Okvir Sendai za smanjenje rizika od katastrofa orijentira se na pojedince i u svom pristupu smanjenju rizika od katastrofa ne razlikuje djelovanje prema "veličini" katastrofa uzrokovanih bilo ljudskim djelovanjem ili prirodnim prijetnjama.

Učinkovito upravljanje rizicima od katastrofa

Svjedoci smo sve učestalijih i intenzivnijih prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama, kojih nije pošteđena ni Hrvatska. Stoga se, kao društvo, moramo jače orijentirati na poduzimanje svih mjera kako bi se posljedice katastrofa svele na najmanju moguću mjeru.

Donošenjem tri dokumenta smanjenja rizika od katastrofa: Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, Procjene sposobnosti upravljanja rizicima te Strategije smanjenja rizika od katastrofa, (u proceduri donošenja), Republika Hrvatska će dati dodatan doprinos ispunjenju obveza proizašlih iz međunarodnih sporazuma:

  •     Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030.
  •     Ciljeva održivog razvoja UN-a iz 2015.g.
  •     Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama

Dokumente je izradilo Ravnateljstvo civilne zaštite uz sudjelovanje članova Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, kojom koordinira Ravnateljstvo civilne zaštite. Platforma na nacionalnoj razini ima veliku ulogu u promoviranju i poduzimanju aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa, a okuplja akademsku, operativnu i političku razinu s glavnim ciljem prijenosa znanja, davanja rješenja, ali i izrade raznih planskih dokumenata i njihove implementacije u cilju smanjenja rizika od katastrofa.

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa je prvi takav dokument koji predstavlja jedinstven pristup upravljanju rizicima od katastrofa, koji će usmjeravati aktivnosti i ulaganja na području upravljanja rizicima od katastrofa, odgovor na njih te oporavka.Dokument je ključan kao preduvjet za korištenje sredstava iz europskih fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027., koja će se prvenstveno usmjeravati na financiranje infrastrukturnih projekata namjenjenih za razvoj sustava cz, a među ostalim i za edukaciju i  podizanje svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.

Donošenjem Strategije Hrvatska će ići u korak s modernim trendom upravljanja rizicima, gdje odgovornost na upravljanju leži na svakom pojedincu i gdje je razvidno da svaki sektor svojim ulaganjima doprinosi smanjenju rizika od katastrofa.

Upravljanje rizicima od katastrofa je kompleksan proces, u čije provođenje je nužno uključiti nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu vlasti, kao i udruge i razne organizacije civilnog društva, čime se omogućava bolje širenje znanja i informacija te jača odgovornost za učinkovito upravljenje rizicima u svojoj sredini.

Samo tako će se postići krajnji cilj: Stvoriti Republiku Hrvatsku otporniju na katastrofe.

Aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova  napravilo je prvi korak prema cjelovitom upravljanju rizicima od katastrofa. Nadograđujući na reaktivni pristup katastrofama usmjeren na saniranje posljedica, naglašava se važnost proaktivnog pristupa, odnosno sprečavanja da do katastrofa uopće dođe. Prihvaćanje smanjenja rizika od katastrofa i njegova implementacija u zakonodavstvo i planove u ovom trenutku nameće se  kao jedini način osiguranja održive budućnosti.

Ovakav skok u razmišljanju zahtjeva „nove i mlade“ generacije zbog čega Ravnateljstvo civilne zaštite, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje,  provodi projekt, financiran iz EU fondova: „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“. Realizacija projekta podrazumijeva nabavu edukacijskih modela katastrofa, izradu priručnika za učitelje i brošura te  nabavu edukaciskog vozila – simulatora potresa, s ciljem podizanja svijesti i edukacije mladih i djece  te, u konačnici,  uvođenje teme smanjenja rizika od katastrofa u nastavni program.

Osim toga stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite, uz razne edukativne materijale, kontinuirano provode  edukaciju djece vrtićke i školske kako bi im se približio pojam katastrofa, upoznalo s postupanjima u slučaju kakatrofa te sa žurnim službama.Edukacijom su obuhvaćene i osobe s posebnim potrebama, a u suradnji s UNICEF-om provedeni  su tečajevi za nastavnike, učitelje i ravnatelje osvnovnih škola, koji su usmjereni na shvaćanje osnova o smanjenju rizika od katastrofa, kako iste prenijeti učenicima tj.kako smanjiti rizik u svojim školama.

Ravnateljstvo civilne zaštite svake godine organizira niz prigodih aktivnosti kako bi  obilježilo Međunarodni dan SROKa, koji ove godine za temu ima jačanje međunarodne suradnje sa zemljama u razvoju kroz pružanje potpore njihovim aktivnostima na smanjenju rizika.

Stoga se u tjednu obilježavanja Međunarodnog dana SROKa održava i vježba u sklopu IPA projekta „Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije”.To je projekt kojeg provodi  Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima (AZUR), kao projektnim partnerom, pružajući stručnu ekspertizu s primarnim ciljem smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u BIH, kao jedan od ključnih pretpostavki za ulazak BiH u Mehanizam unije za CZ. Ovom aktivnosti, kao i cijelim projektom Republika Hrvatska ispunjava jedan od ciljeva Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa kroz  jačanje suradnje i pružanje pomoći  zemljama u razvoju na području smanjenja rizika od katasstrofa, ali i upravljanja krizama.

Poseban naglasak kojeg ove godine, obilježavanjem Međunarodnog dana SROKa, Ravnateljstvo civilne zaštite želi dati jest ulaganje u najmlađe generacije i edukaciju djece i mladih na temu smanjenja rizika od katastrofa, kao prioritet  Ravnateljstva u naporima podizanja svijesti i promocije važnosti smanjenja rizika od katastrofa. S tim ciljem planirano je niz aktivnosti diljem Hrvatske.

Centralni dio obilježavanja bit će fokusiran na prezentaciju edukativnih modela katastrofa, nabavljenih kroz projekt "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa" djeci u 8 osnovnih škola u 4 grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) koji će poslužiti učenicima u upoznavanju s poplavama, potresima, krškim krajolikom, erozijom i vulkanom.

Osim modela katastrofa, u svim školama bit će izložen i funkcionalno prikazan dio opreme koju koristi Državna intervencijska postrojba pri odgovoru na katastrofe.

O Projektu  "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa"

Vrijednost: 14.506.976,36 kn  (85 % bespovratnih sredstava financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj , dok se 15% financira iz  državnog proračuna)
Nositelj: RCZ MUP-a u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Cilj: podizanje svijesti i edukacija mladih i djece uvođenjem teme smanjenja rizika od katastrofa u nastavni proces; edukativnim aktivnostima jačati otpornost zajednice na katastrofe, odnosno stvoriti temelje za daljnji razvoj i integraciju smanjenja rizika od katastrofa u sve dijelove društva.

Kroz projekt će se:

  •   Nabaviti komplet edukacijskih modela katastrofa te dati na trajno korištenje svakoj od 8 pilot škola (po dvije osnovne škole u Zagrebu, Splitu, Osijeku I Rijeci) što je već realizirano
  •   izraditi stručni priručnik za učitelje i brošure za učenike osnovnih škola što je u proceduri
  •   nabaviti edukacijsko vozilo – simulator potresa, što je također u proceduri (pokrenut postupak nabave)

Iz Ravnateljstva CZ poručuju da  su za ovogodišnje centralno obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa izabrali škole jer smatraju da je upravo to populacija koja ima dvojaku ulogu; s jedne strane su najranjivija skupina u slučaju velikih nesreća i katastrofa, a s druge djeca i mladi su odličan mediji za prihvaćanje proaktivnog pristupa i razmišljanja kad govorimo o upravljanju rizicima od katastrofa, a posebno u segmentu smanjenja rizika od katastrofa.